26313. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kapcsolóberendezés

Megjelent 1903. évi január hó 23-án. MAGY. (j KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LÉTRA S 2631B. szám. VII/g. OSZTÁLY. Elektromos kapcsolóberendezés. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. Bejelentésének napja 1902 julius hó 5-ike. Elsőbbsége 1900 november 8-tól kezdődik. Ha valamely kapcsoló berendezéssel több motort, dinamógépet vagy más elektromos berendezést kell be- és kikapcsolni, mint ez például elektromos úton vontatott mó­torkocsi-vonatoknál stb. történik, esetleg kívánatossá válhatik, hogy a kapcsolóbe­rendezésből bizonyos motorokat kikapcsol­hassunk, illetőleg azoknak a kapcsolóbe­rendezés használatával történő bekapcsolá­sát meggátolhassuk. A találmányunk tárgya egy oly berendezés, mely lehetővé teszi, hogy a kapcsolóberendezés használatával be- és kikapcsolható gépeket vagy be­rendezéseket a kapcsolóberendezés haszná­lata nélkül is kikapcsolhassuk, vagy pedig azoknak a kapcsolóberendezés átállításá­val történő bekapcsolását — ha az illető gépek vagy berendezések már ki vannak kapcsolva — meggátolhassuk. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező berendezés néhány kiviteli alakja lát­ható, mely kiviteli alakok elektromos úton vontatott motorkocsi vonatoknál mint úgy­nevezett vészkikapcsolók használhatók. Eme kapcsolóberendezés lényeges részét mindegyik kiviteli alaknál egy kötés ké­pezi, mely a kapcsolóberendezés működtető tagjának mozgását annak megfelelően viszi át, illetőleg nem viszi át a tulajdonképeni kapcsolódarabra, hogy minő helyzetet fog­lal épen el. A kötés helyzetét egy elek­tromágnes (szolenoid) határozza meg, mely az egész vonaton végig nyúló vezetékbe van bekapcsolva. Eme kapcsolás különböző módon valósít­ható meg. Az 1—10. ábrán (s) és(t) a kö­tés két része. A kapcsolóberendezés mű­ködtető tagja az (1) rúdra hat és ezt a bekapcsolásnál fölfelé, a kikapcsolásnál lefelé tolja. (E) a tulajdonképeni kapcsoló tag, mely (a) és (b) között az áramkört zárja, illetőleg megszakítja, (e) egy elek­tromágnes vagy szolenoid, mely nyugalmi árammal dolgozik, vagyis akkor, mikor az áramkör be van kapcsolva, az (E) kapcsoló­tag működtetését és a megfelelő áramkör zárását lehetővé teszi, ellenkező esetben azonban meggátolja, illetőleg az áramkör­nek az (E) kapcsolótag segélyével való megszakítását, idézi elő. Az 1—4. ábrán a berendezés egy kivi­teli alakja látható a részek ama különböző helyzeteinél, melyet azok a kapcsolóberen­dezés és a szolenoid különböző állapotánál, illetve helyzeténél elfoglalhatnak. A szo­lenoid nyugalmi árammal dolgozik. Az 1.

Next

/
Thumbnails
Contents