26270. lajstromszámú szabadalom • Elektromos világítási rendszer

Megjelent 1903. évi január hó 17-én. MAGY. SZABADALMI VATAL SZABADALMI LEI RAS 26270. szám. VII/h. OSZTÁLY. Elektromos világítási rendszer. MOORE ELECTRICAL COMPANY CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 8-ika. Találmányunk oly elektromos világítási rendszerre vonatkozik, melynél valamely át­látszó tartályba zárt és elektródák közé be­kapcsolt gázoszlop vagy gáztömeg sugároz ki az azon átmenő elektromos áram hatása alatt fényt. Találmányunk czélja első sorban az, hogy a világítandó helyiségben az elektromos energiát, a lámpákba vagy világító tes­tekbe vezető elosztó vezetékeket fölöslege­sekké tegyük, teliát épületeket vagy helyi­ségeket lehetőleg nagy feszültségű árammal a helyiségben alkalmazott tápláló drótok vagy elosztó rézvezetékek alkalmazása nél­kül, világíthassunk. A találmány lényege, röviden összefog­lalva, abból áll, hogy a világítandó terület, helyiség vagy épület megfelelő pontjain át­látszó csöveket helyezünk el, a csövek sa­rok-kapcsolóit pedig a világítandó téren kí­vül oly módon helyezzük el, hogy azok az eset­leg veszélyessé válható érintés ellen védve legyenek és az alkalmazott csöveket magu­kat pedig annyira ritkított gázokkal töltjük meg, hogy azok az elektromos energia át­vezetésénél fényt sugározhassanak ki. A rendszer gyakorlati alkalmazásánál az átlátszó, üvegből készült csöveket már elő­állításuknál oly alakban készítjük, melyben azokat használni akarjuk, vagy pedig utólag a világítandó tér legmagasabb pontjain tör­ténő elhelyezésüknél hozzuk oly alakra. A csövek sarokkapcsolóit, melyek az ener­gia bevezetésére szolgáló elektródákkal van­nak összekötve, egy külön elzárt helyiség­ben vagy a fal megfelelő mélyedéseiben rendezzük el és itt kapcsoljuk az elosztó vezetékhez. Az elosztó vezetéket magát vagy közvetlenül a generátorokkal, vagy pedig az esetleg alkalmazott transzformá­toroknak megfelelő feszültségű áramot szol­gáltató másodtekercseléseivel összekötött drótok képezik. A gyakorlatban legelőnyö­sebben kisebb-nagyobb feszültségű, válta­kozó áramot fogunk használni. Valamely lakóház vagy más épület belső helyiségei­nek világítására a fénykisugárzó gáztömeget magába záró üvegcsővezetéket tetszőleges módon oszthatjuk el az egész világítandó területen és a világításra egy vagy több csövet használhatunk, melybe az áramot vagy valamely hozzá nem férhető helyiség­ben vagy falmélyedésben elrendezett és a tápláló hálózattal közvetlenül összekötött sarokszorítókon vezetjük be, vagy periig a sarokszorítókat a tápláló hálózatba bekap­csolt transzformátorokkal együtt rendezzük el a megfelelően elzárt fülkékben és

Next

/
Thumbnails
Contents