26268. lajstromszámú szabadalom • Vezetés-rendszer elektromos távírók, távbeszélők stb. számára

Megjelent 19().*?. évi január hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26268. szám. Vll/j OSZTÁLY. Vezetésrendszer elektromos távírók, távbeszélők stb. számára. MAICHE LAJOS MAGÁNZÓ ST.-GERMAIN-EN LAYEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 3-ika. Jelen találmány tárgyát távírókhoz, táv­beszélőkhöz való, általában elektromos jel­zések továbbítására szolgáló berendezés ké­pezi, melynél a két végállomás nem külön drótvezetékek segélyével, hanem csak a földön keresztül van egymással összekötve s úgy a föladó, illetve átvivő állomás, mint a vég-, illetve fölvevő állomás mind­két sarkával a földdel van érintkezésbe hozva oly módon, hogy úgy a küldött, mint a visszatérő áramot csupán csak a föld to­vábbítja. A mellékelt rajzlapon az új vezetésrend­szer egy elektromos jelközlő berendezés számára vázlatosan van föltüntetve, a hol a föladó állomás az (a) nyomó kontaktus­ból áll, mely egyfelől a tetszőleges (b) elektromos forrás negatív sarkával, másfe­lől a (d) vezető drót segélyével egy a földbe sülyesztett, vízzel töltött likacsos (f) edénnyel áll összeköttetésben. A (b) áramforrás pozitív sarka egy épen olyan (e) edényhez van hozzákapcsolva a (c) ve­zeték segélyével, a hol az (e) és (f) edé­nyek közötti távolságot lehetőleg nagyra kell venni. A fölvevő állomás a jelfogóból áll, a je­len esetben tehát a (g) elektromos ha­rangműből, mely két (h i) vezetődrót se­gélyével szintén két, a földbe sülyesztett, vízzel töltött likacsos (j k) edénnyel áll összeköttetésben. Ez utóbbiak távolsága is meglehetős nagy s legczélszerűbb, ha egyenlő a föladó állomás (e f) edényeinek távolságával. Mindenek előtt azonban a jel­fogó állomás (h i) vezetékeinek a föladó állomás (c d) vezetékeivel pontosan pár­huzamosaknak s mind a négy földkapcso­latnak, illetve (e f) és (j k) edényeknek a két állomás vezetékeire merőlegesen húzva gondolt X—X vonaltól egyenlő tá­volságban kell lenniök. Ezen edények he­lyett a talajvízig érő, illetve a nedves ta­lajig mélyített gödrök alkalmazhatók, me­lyek csontszénnel vagy koksszal vannak megtöltve s közepükben a megfelelő drót­véggel összekapcsolt, jó vezető szénből ké­szült szöget vagy oszlopot tartalmaznak. Ha az (a) kontaktust pl. lenyomás által működésbe hozzuk, egy áramkör létesül, mely a (b) áramforrás pozitív sarkától a (c) vezetéken át (e) edényhez s ettől a földön keresztül az (f) edényhez halad, s ennek (d) vezetékén s a zárt kontaktuson keresztül a (b) áramforrás negatív sarká­hoz tér vissza. Ezen áram az (e) és (f) edény körül elektromos mezőket létesít, melyeknek polaritása az illető (c d) veze-

Next

/
Thumbnails
Contents