26033. lajstromszámú szabadalom • Kapszulabefúvógép

Megjelent IU02. évi deczember hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 260B3. szám. 1 y/h/2. OSZTÁLY. Kapszula-befúvó gép. HAUER LAJOS GYÓGYSZERÉSZ HATVANBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 7-ike. A jelen találmány tárgya egy kapszula­befúvó gép, mely rendkívüli egyszerűsége és könnyű szétszedhetősége által tűnik ki, úgy hogy minden legkisebb részecskéjét tisztán lehet tartani, a mi pedig a kapszu­lák megtöltésénél a legfőbb szempont. A találmánybeli gépet a mellékelt rajzlap. 1. és 2. ábrája két egymásra derékszög­gel elfordított helyzetben, nézetben mutatja be, míg a 3. ábra egy részletmetszetet ábrázol. A gépnek (1) fúvója egyúttal foggantyú­jául is szolgál, melynek czélszerűén fából való tartójához a fölső, könnyen tisztítható anyagból, czélszerűen aluminiumból való (2) vázat csavarokkal foglaljuk hozzá. A (2) vázra a gép összes alkatrésze5 könnyen le­vehetően vannak szerelve. A kapszulák alsó végeinek fölvételére a (2) vázra szögecselt (3) lemezkének előre nyúló (4) és (5) karjai s ezekre rugóhatás alatt támaszkodó (6) lap szolgál, melynek alsó szögben elhajlí­tott (7) toldatán (£) gombja s ennek belső végén egy kis vezető lapocskája van, mely a (2) váz (9) hasítékán belül föl, le mozog­hat és (10) tekercsrúgó hatása alatt legfölső helyzetét foglalja el, melyben a (6) lap a kapszulák alsó végeit a (4) és (5) karokhoz szorítja. A kapszuláknak a gépbe való be­helyezése czéljából a (6) lapot (8) gombjánál fogva a (10) rúgó ellen lefelé toljuk és a kapszulák elhelyezése után ismét elbocsátjuk. A kapszulák töltő végeinek fölvételére a (2) vázra csavaros végén (11) anyával fog­lalt, egyik oldalán fogazott (12) rúd és erre négyszögű hasítékával eltolhatóan föltolt (13) vezető lap szolgál; ez a (13) vezető lap a (12) rúdon (14) hüvelylyel csúszik és ezen hüvelyhez szögecselt, a (12) rúd foga­zásába kapaszkodó (15) rúgó (16) gombjá­nál fogva a (2) váztól tetszőleges távolság­ban beállítható, sőt a (12) rúdról egészen le is tolható. A (2) falakba közvetlenül a (12) rúd fölé egy rövidebb (17) rudacska van foglalva, és ennek közel végén egy kerek furata van, melyben az ívbe meg­hajlított (18) rúd vezettetik; ennek a rúd­nak végén a vele merev (19) keresztlap a (2) fal és a (13) vezető lap íves (20) kimet­széseiben előre, hátra mozoghat, és arra szolgál, hogy a kapszulákat (21) rúgója folytán az 1. ábrabeli helyzetben tartsa, melyben ezek a (2) falnak és a (13) vezető lapnak a 3. ábrában jól látható (22) vállaira támaszkodnak. Végül a (2) falban még (23) peczek van, melyhez a már megtöltött kap­szulák ütköznek, hogy a beléjük töltött por azokból ki ne hulljon.

Next

/
Thumbnails
Contents