26020. lajstromszámú szabadalom • Villámhárító erős áramú villamostelepek számára

Megjelent 1ÍM)2. évi cleczember lió 12-én. MAGY. g&f KIR. SZABADALMI jgraf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26020. szám. VII/g. OSZTÁLY. Villámhárító erős áramú villamos telepek számára. MAGYAR SCHUCKERT-MŰVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 9-ike. Az erős áramú villamos telepeknél eddig alkalmazott villámhárítók lényegükben több fémhengerből állottak, melyek egymástól bizonyos távolságban szigetelő talplemezre voltak szerelve. Ezen távolságok vagy job­ban szikratávolságok száma 111. összhossza az üzem áramfeszültségétől függ, de evvel nem arányosan nő, hanem sokkal kedvezőt­lenebbül vagyis sokkal nagyobb légtávolság szükséges annak elkerülésére, hogy a dina­mikus áram a sziklatávolságon átcsapjon, mint a milyent a légköri villamosság meg­kívánna. Ezen okból aztán a szikrapályával bíró eddigi villámhárítók kiváltképen nagy üzemfeszültségnél rendesen igen érzéket­lenek. Már megkísértették a legkülönfélébb esz­közök segélyével, pl. ellenállási vezetékek­nek elő- és párhuzamos bekapcsolása által ezen hátrányt megszüntetni, csakhogy az ilyen ellenállások alkalmazása más hátrá­nyokat von maga után, nevezetesen kelle­ténél nagyobb mértékben fojtanak el egyen­súlyi kiegyenlítéseket is. A jelen találmány tárgyát oly villámhárító képezi, mely már igen nagy üzemfeszültség­nél is rendkívül csekély számú légtávolsá­gokkal ér el jó eredményeket és a mely még azért is igen érzékeny, mert a légtávol­ságnak csak igen kevéssel kell nagyobbnak lennie, mint a milyennek az a légköri vil­lamosság által megkívántatik. A találmány tárgyát képező villámhárító a mellékelt rajzban egy foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábrában a villámhárító oldalnézete, a 2. ábrában fölülnézete van föltüntetve. A szigetelő testekre szerelt hengeralakú (a) fémtestek között egy vagy több (b) folya­déktartály pl. lyukacsos, erősen hygro­skopikus anyagból készült ürös henger van elrendezve, melyek között csekély, szikra­pályákat képező légterek vaunak meghagyva. A (b) tartályok folyadékkal pl. vízzel van­nak megtöltve, mely a lyukacsos falon át­nyomúl és a fölületet vékony, egyenletes folyadékréteggel vonja be. Az ily folyadék­kal megtöltött és ettől átjárt és a bevont ürös test egészben véve folyadéktestnek tekinthető. Ha az ily csöppfolyós villámhárítónál a szikrapálya összhosszát csak igen kevéssel csináljuk hosszabbra, mint a hogy az az üzemfeszültség átütésének elkerüléséhez szükséges, úgy az üzemfeszültség az egyen­súlyi kisütésre törekszik ugyan, de a folya-

Next

/
Thumbnails
Contents