25999. lajstromszámú szabadalom • Tápszerkezet robbanó mótorok számára

Megjelent 15 í)()í2. évi deczember hó 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25999. szám. V/d/a. OSZTÁLY­Tápszerkezet robbanó mótorok számára. DE PLOEG, H. COLLIEZ, LOUSTAU & C, E CZÉG SAINT-MAURICEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 28-ika. A jelen találmány tárgyát tápszerkezet képezi robbanó mótorok számára, melynek segélyével a tápfolyadék egy állandó tér­fogatú kamrába hozatik, a melyben egy a folyadéknak a kerülete mentén való átöm­lését lehetővé tevő dugattyú van elren­dezve; ezen dugattyúnak rúdja két egy­mással szemben elrendezett szeleppel van ellátva, melyeknek egymástól való távol­sága előnyösen szabályozható és melyek egyszersmind a dugattyú löketeit határol­ják. A dugattyú által kiszorított folyadék a levegő beszívására szolgáló vezeték kö­zelében folyik ki és egy kúp által rézsúto­san fölfelé egy sodronyszövetre irányítta­tik, a melyet elosztott állapotban bebur­kolja; a beszívott levegő ezen elosztott folyadékkal összekeverődik és ilyen állapo­tában jut a motorba. A mellé'..dit rajzban a jelen találmány tárgya eg* foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a szerkezet függélyes metszetét láttatja, a 2. ábra netszet az 1. ábrának M—N vo­nala szeri Ú; a 3. ábr? netszet az 1. ábrának P—Q vo­nala szer. t. A jelen találmány tárgyát képező szer­kezet az (A) testből áll, melybe a tápfo­lyadék (B) csövön keresztül nyoma tik be; a levegő a (C) csőtoldaton keresztül szí­vatik be; a (D) csőtoldat a mótor belse­jével közlekedik. Az (A) testben a henge­res (a) furat van kiképezve, melybe az (E) dugattyúrúd nyúlik be, melynek átmérője valamivel kisebb a furat átmérőjénél, úgy hogy a dugattyúrúd alsó része körül vé­kony gyűrűs köz marad szabadon. Az (E) dugattyúrúdon a szelep gyanánt szolgáló (b) kúp van kiképezve, mellyel a (c) fészek együttműködik, midőn az (E) dugattyúrúd alsó állásába mozog. A (b) sze­lep alatt a dugattyúrúd (d) része csavar­menetekkel van ellátva, melyekre az (F) szeleptest van fölcsavarolva, mely (ej pecz­kével az (A) testben kiképezett (f) horony­ban vezetődik, miáltal a szeleptest forgás ellenében biztosítva van, míg a (g) furat­ban szabadon eltolódhatik. Az (A) testbe a (B) cső és a (g) fu­rat között a (G) dugó van becsavarolva, mely a (H) visszacsapó szelepnek fészkéül szolgál. Ezen szelep alatt lévő kamra a dugóban kiképezett (h) furatokon keresz­tül közlekedik egy gyűrűs térrel, mely a

Next

/
Thumbnails
Contents