25999. lajstromszámú szabadalom • Tápszerkezet robbanó mótorok számára

a (b) szelep és az (F) szeleptest között van, azért a motor fogyasztását könnyen módosíthatjuk az által, hogy ezen távolsá­got megváltoztatjuk, vagyis hogy az (F) szeleptest állását módosítjuk, a mit kívül­ről a (P) gyűrű elforgatása által tehe­tünk meg, mely gyűrűn a dugattyúrúd fölső része jár át. Az (E) dugattyúrúdnak (b) szelepe a (c) fészekhez illeszkedik, midőn az (E) dugaty­tyúrűd alsó állásába érkezik, a mikor is a folyadéktartály már nem közlekedik a (j) nyílással; ezen szerkezet ennek következ­tében nem bír azon hátránnyal, hogy a fo­lyadék a tartályból a nyíláson keresztül szabadon kifolyhatik. Ha az (E) dugattyú­rúd bizonyos ideig alsó állásában veszte­gel, midőn pl. a (K) emeltyű az (E) du­gattyúrúdhoz való ütődése pillanatában megállíttatik, akkor a (b) szelep beszün­teti a folyadéktartály és a (j) nyílás kö­zötti közvetlen közlekedést. Ha a dugattyúrúd magára hagyatik leg­fölső állásában (1. ábra), akkor az (F) sze­leptest fészkére illeszkedvén, megszakítja a folyadéktartály és a szerkezet belseje közötti közvetlen összeköttetést. A mint már említettük, az (F) szelep­test a dugattyúrúd mentén mindkét irány­ban eltolódhatik; természetes azonban, hogy az (F) szeleptest helyett a (b) szelepet rendezhetjük el ily módon, a mikor is ugyanazon eredményre jutunk, mivel a szer­kezet által a dugattyúrúd minden egyes löketénél adagolt folyadékmennyiség nem függ egyébtől, mint a (b) és (F) szelepek egymástóli távolságától. A jelen találmány tárgyát képező szer­kezet az által tűnik ki, hogy tömítő sze­lenczék és hasonló részek alkalmazásának szükségessége elkerültetik és hogy daczára ennek folyadékpazarlás nem észlelhető, mint az eddigi ily szerkezeteknél, melyeknél a folyadék a dugattyúrúd körül állandóan ki­folyhatik; a jelen szerkezetnél továbbá a tápfolyadék átömlési harántmetszete ál­landó lévén, a fogyasztás természetszerű­leg tökéletesen egyenletes. Természetesen a szerkezetet részleté­ben sokféleképen módosíthatjuk a nélkül, hogy ez által a jelen találmány lényegét érintenők. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tápszerkezet robbanó motorok számára, lemezve egy (A) szelepház által, mely­nek a (H) visszacsapó szelep fölött el­rendezett (g) kamrájában, melybea táp­folyadék a (B) csövön áramlik be, egy a motor által befolyásolt dugattyúrúd működik, mely körül a folyadék átbo­csátására elegendő szabad köz van meg­hagyva és mely két szeleppel van el­látva, melyeknek egymástóli távolsága a dugattyúrúd minden sülyedésénél a gázosítóba áramló tápfolyadék mennyi­ségét határozza meg. 2. Az 1. alatt igényelt szerkezetnek egy foganatosítási alakja, jellemezve egy a tápfolyadék számára szolgáló vezeték ál­tal, mely a (j) szájrészből és az ebbe csúcsával benyúló (k) kúpból áll, mely részek között a dugattyúrúd körüli gyű­rűs rés folytatását képező szabad köz van meghagyva és melyek a közöttük átszorított folyadékot elosztott állapot­ban rézsútosan fölfelé, az (n) sodrony­szövetre irányítják. 3. Az 1. alatt igényelt szerkezetnek egy foganatosítási alakja, jellemezve oly du­gattyúrúd által, melynek lefelé mozga­tása egy rúgó hatása ellenében a mo­tor által eszközöltetik és addig tart, míg a (b) szelep (c) fészkéhez nem il­leszkedik, a mikor is a (b) szelep a táp­folyadéknak a szelepházon valóátáram­lását megakasztja, míg az (F) szelep­test akkor, zárja a tápfolyadék útját, midőn a dugattyúrúd magára hagyatik. 4. Az 1—3. alatt igényelt szerkezetnél a dugattyúrúd által hordott szelepek egyi­kének beállítható elrendezése oly czél­ból, hogy a szelepek közötti távolságot módosíthassuk és ez által a tápfolya­dék fogyasztását szabályozhassuk. 5. Az 1—4. alatt igényelt szerkezetnél az (F) szeleptestnek a dugattyúrúd egy

Next

/
Thumbnails
Contents