25910. lajstromszámú szabadalom • Elektromos vontatási berendezés

Megjelent 100.2. évi november lió 28-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25910. szám, V/g/2. OSZTÁLY. Elektromos vontatási berendezés. ABNOLD BION JÓZSEF MÉRNÖK CHICAGÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 8-ika Jelen találmány tárgyát oly elektromos berendezés képezi, mely különösen jármü­vek hajtására, de más czélokra is alkal­mazható s lényege abban áll, hogy azon energia, mely pl. a jármű kerekeinek féke­zése alkalmával minden haszon nélkül szét­szóródnék, összegyűjtetik s a jármű hajtá­sára fordíttatik. Ezen czélból czélszerűen légnyomáson alapuló mozgató szerkezet talál alkalmazást, mely majd mint hajtott, majd mint hajtó mótor működik s midőn fék gyanánt hat, egy zárt térbe levegőt szivattyúz be, mely­nek nyomása hasznosíttatik. Jelen találmány oiy készülékeket foglal magában, melyek először is a kocsimótort mozgásba hozzák, továbbá a kocsimótor és a kocsi vontató kerekei között kapcsolatot létesítenek a kocsi mozgatása czéljából. A találmány további részleteit és elő­nyeit a mellékelt rajzlapok alapján fogjuk tárgyalni, melyeken az 1. ábra példa gyanánt egy sineken futó járművet tüntet föl oldalnézetben, részben hosszmetszetben, mely a találmány értel­mében van fölszerelve, a 2. ábrán ugyanezen berendezésnek fölső nézete ill. első szerkezete látható, míg a 3. ábra egy módosított foganatosítást a 1 tengelyen átvett metszetben láttat, hol a kocsimótor a másik tengelyen van elren­dezve. A 4. ábra az 1. ábra 3—3 vonala szerint vett metszet, az 5. ábra a berendezés egy alkotó részét képező három rekeszes szelep hosszmet­szete, a 6..7. és 8. ábrák az 5. ábrán 6—6., 7—7 illetve 8—8 vonalak szerint vett metsze­teket, a 9. és 10. ábrák a jármű szabályozó ké­szülékét átmetszve és fölülről nézve mu­tatják, míg a 11. ábra a berendezés szabálj-ozó készü­lékének vázlatos rajza. A különböző ábrákon előforduló azonos betűk azonos alkotó részeket jelentenek. Az 1—3. ábrákon egy elektromosság se­gélyével mozgatott jármű alváza van fel­tüntetve. melynek :<ii:idegyik tengelyére a jelen esetben egy diff eucziális (x) mótor, egy (y) elektromotor egy gyorsító és las­sító (z) mótor van sxer. Ive, mely motorok mindegyike konczentr ku- a (b) tengellyel. Az (y) vontató- vagy kocsimótor fegy­verzete (a2) ékek segélyevei szilárdan van a (b) tengely körül forgo (a) üreges ten­gelyre erősítve. Az (a) hüvelynek baloldali

Next

/
Thumbnails
Contents