25910. lajstromszámú szabadalom • Elektromos vontatási berendezés

- 2 -vége egy az (x) motort befogadó köpennyé szélesedik ki, melynek belső karimáján (c) fogazás van kiképezve, mig a (d, d) fogas­kerekek a (b) tengelyre vannak erősítve. (4. ábra). A szélső (x z) motorok szerkezetét befo­gadó (e, e2) szekrények a (b) tengely körül forgathatóan vannak ágyazva s az (x) mo­torhoz tartozó (g) fogaskerekek ugyanazon mótor (d) fogaskerekébe és a (c) fogazásba, míg a (Z) motorhoz tartozó (gl) fogaskere­kek ugyanezen mótor (d) fogaskerekébe kapcsolódnak, minek következtében az (x) mótor (g) fogaskerekei a (c) fogazás és (d) fogaskerék révén kapcsolatot létesít­nek az (a) hajtó és (b) hajtott tengely között. A szélső (x, z) motorok mindegyike há­rom hengeres légszivattyú gyanánt van ki­képezve, melynek hengereit a föntebb em­lített (e, e2) szekrények alkotják s a (g, gl) fogaskerekek ezen motorok (m, ml) csap­jaira vannak szerelve. A (b) tengelyre (1, 11) szelenczék szilár­dan vannak erősítve s az (e, e2) szekré­nyek bizonyos körülmények között a (b) tengelyhez és (1, 11) szelenczékhez viszo­nyítva elforoghatnak, mely utóbbiak a szélső motorok számára egyszersmind szelepfész­kek gyanánt is szolgálnak. Az (r, s) és (rl, sl) nyílásokon át a le­vegő vagy más közeg be- vagy kiszivattyúz­ható a (h, hl) dugattyúk hajtása czéljából, mely közegnek mozgatása a (b) tengely és (e, e2) szekrények viszonylagos elforgása következtében történik. A (b) tengely (p) hosszanti furattal bir, melybe az (r, rl, s, sl) nyílások és egy (h2) csatorna torkolnak. Az (r, rl) illetve (s, sl) nyílások a nyomó illetve szívó szájakat képezik, vagy meg­fordítva. Ezen nyílások s az (e, e2) .szek­rények megfelelő (n, nl) szájai úgy vannak méretezve, hogy az alkalmas forrásból szár­mazó levegő vagy más megfelelő közeg a (h, hl) dugattyúk alá nyomás alatt bebo­csáttatik s ezen dugattyúk rr ögül a kellő pillanatban szívatik ki, úgy hogy a dugattyúk járása következtében az (m, ml) csapok maghatározott irányban fognak elfrorogni. Az (e, e2) szekrények középrészén (q, ql) segédnyílások vannak kiképezve, melyek az (e, e2) szekrények (t, tl u, ul) kamrái­val állnak összeköttetésben, hol ezen kam­rák válaszfalakkal vannak egymástól elkü­lönítve. A mótor fegyverzete a (c) fogazott kari­mának, továbbá az (x) mótor (g) fogaske­rekeinek, valamint a (b) tengellyel szilárd kapcsolatban álló (d) fogaskeréknek köz­vetítésével a (b) tengelyt forgásba hozza. Az (r) és (s) nyílásokon áthaladó levegő vagy más közeg áramának szabályozása által az (x) mótor (h) dugattyújának járása szabályozható, minek következtében az említett (g) fogaskerekeknek saját tenge­lyeik körül való forgása oly módon szabá­lyozható és változtatható, hogy a (b) ten­gely a jármúvet vontató (y) mótor fegy­verzetéhez viszonyítva, a kívánt relatív sebességgel forogjon. Az (x) mótor egy­szersmind arra is fölhasználható, hogy az (y) kocsimótort mozgásba hozza, míg a másik szélső (z) mótor arra szolgál, hogy mint késleltető vagy gyorsító gépezet mű­ködjék. Ezen (z) mótor (e2) szekrénye a mótor működése közben az elektromotornak a kocsiváz (yl) csapján rugalmasan rögzített, helytálló térmágneseivel kapcsolódik, tehát szintén helytálló marad. Ha az ezen mo­torba bocsátott levegő vagy más közeg árama megfelelően szabályoztatik, a mótor a járművet vontató elektromotorral a kocsi hajtása czéljából együtt működik, vagy pedig a jármű sebességét csökkenteni igyekszik, miközben dugattyúi ez utóbbi műveletet az által hozzák létre, hogy egy alkalmas tartányba levegőt vagy megfelelő más közeget szorítanak, míg csak a kocsi meg nem áll, mire a (z) mótor nyílásai­hoz vezető szelepek elzáratnak. Az (x) és (z) motorok szekrényeiben (t, u) illetve (tl, ul) kamrák vannak kiképezve, melyek mindegyike három rekesszel bir. A dugattyúk a szükséghez képest az egyik rekeszből a szomszédos rekeszbe levegőt szivattyúzhatnak a közlekedést létesítő (r, s, rl, sl) nyílásokon át, mint alább le fog iratni.

Next

/
Thumbnails
Contents