25678. lajstromszámú szabadalom • Toilette szappan

Megjelent il)()2. évi november lió 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 25678. szám. XI/e. OSZTÁLY­Toilette-szappan. HARRIS WILLIAM GYÁROS LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 22-ike. A közönséges toilette-szappant tudvale­vőleg nem lehet utolsó csöppig kényelme­sen elfogyasztani; azonkívül sok szappan veszendőbe megy az által is, hogy szállo­dákban és egyéb hasonló alkalmaknál min­den vendégnek egészen új szappandarabot kell rendelkezésére bocsátani, az esetleg megmaradó szappan pedig nem talál meg­felelő alkalmazásra. Az egyes szappandara­bok földarabolása sem vezet czélhoz, mert az egyes kis szappandarabkák kezelése ké­nyelmetlen. A jelen találmány ezé Íja már most olyan szappandarabok előállítása, me­lyek, bár rendes nagyságúak, ennek da­czára csak egyszeri vagy néhányszori hasz­nálatra szükséges szappant tartalmaznak. E czélra a jelen találmány értelmében bádogból, fából, parafából, czelluloidból, nemezből stb. készült üreges testek nyer­nek alkalmazást, melyek általában a meg­szokott szappanalakkal bírnak és véko­nyabb vagy vastagabb szappanréteggel vannak bevonva. Használat után az eset­leg megmaradt szappanréteg eltávolítható és a mag új szappanburkolattal látható el. A mellékelt rajzokban: 1. ábra egy bádogból készült és szappan­burkolattal ellátott üreges test hosszmet­szete, 2. ábra egy czelluloidrészekből készült üreges test hosszmetszete, 3. ábra egy nemezből készült és szap­panréteggel bevont üreges test hosszmet­szete, 4. ábra egy nemezből készült és szap­pannal csak részben burkolt üreges test hosszmetszete, végre 5. ábra egy parafából készült és szap­panburkolattal bíró tömör test hosszmet­szete. A rajzokban (a) a szappanburkolatot, (b) pedig (1. ábra) a tetszőleges anyagból ké­szült üreges testet (magot) jelzi, melyet öntés vagy formálás útján, vagy valamely más alkalmas módon közönséges toilette­szappanhoz hasonló alakban készítünk. Ez alak lehet szférikus, tojásdad vagy egyéb megszokott. Ha a magot, mint az az 1—4. ábrákon ábrázolva van, üreges test alkotja, czél­szerű azt valamely vízhatlan testből készí­teni, hogy a mag belső üregében ne gyűl­hessen össze szappanos víz, mely főkép ak­kor hátrányos, ha a mag új szappanréteg­gel való burkolásra ismét fölhasználta tik. Lehet a magot csak egyik felén szappan­burkolattal ellátni, másik felén pedig ér­des fölületűvé tenni, úgy hogy az horzsa-

Next

/
Thumbnails
Contents