25592. lajstromszámú szabadalom • Borprés

Megjelent lí)<>3. évi október hó 38-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25592. szám. X/b. OSZTÁLY. Borprés. BINZ JÓZSEF GYÁROS COBLENZ-LÜTZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 18-ika. A jelen találmány tárgyát egy előprés­sel kombinált borpréseken alkalmazott be­rendezés képezi, mely előnyös dolgozást tesz lehetővé és a prések mindegyikéből származó mustnak elkülönített fölfogását engedi meg. A mellékelt rajzon az 1. ábra a prés előlnézetét, a 2. ábra annak vízszintes metszetét, il­letve alaprajzát mutatja, a 3. ábra a prés alaprajzát oly helyzetben tünteti föl, melyben a préskosár kifelé van fordítva, az előprés fölső présgerendája pedig vissza van csapva. A találmány fő jellemvonása abban áll, hogy az előpréssel kombinált utóprés egy gyűjtőcsatornával van ellátva, mely az egyik vagy másik présben nyert mustot elkülönítve levezeti, és hogy a préskosarak egymástól elkülönítve, egy oszlopon for­gathatóan vannak megerősítve, úgy hogy mialatt az egyik préskosár az utóprés alatt áll, a másik kiürítés czéljából a gyűjtő­csatorna fölött kifelé fordítható (3. ábra) és ismét az előpréselés alá helyezhető (2. ábra). A fő- vagy utóprést egy (g) állvány és egy ez alatt elrendezett hydraulikus prés­henger képezi, míg az előprés a (g) áll­ványhoz közvetlenül hozzákapcsolt (k kl) gerendákból, a (b) oszlopból és egy a (kl) gerendára erősített alkalmas nyomókészű­ből áll (1. ábra). A (kl) gerenda a (g) és (k) présállvá­nyok összeköttetési helyén csuklósan van megerősítve, a külső (b) oszlophoz pedig oldhatóan van hozzákapcsolva, és pedig oly módon, hogy az a préskosár megtöltése al­kalmából félrefordítható (3. ábra). A préskosarak az (s) középoszlopra csuk­lósan vannak megerősítve és pedig oly mó­don, hogy mindegyikük a másiktól függet­lenül az (s) oszlop körül elfordítható (1. ábra). Oly czélból, hogy a préskosarak az egyik helyzetből a másikba kényelmesen elfor­díthatók legyenek, azok kívülről egy (d) sínpályával vannak alátámasztva, melyen az (r) görgők járnak. Az (m) gyűjtőcsatorna egy a két prés között elrendezett (h) középborda által két részre van osztva (2. és 3. ábra), úgy hogy az előprésből nyert jobb minőségű must az utóprés silányabb mustjával össze nem ke­veredhetik, a mi jó minőségű borok ké­szítésénél nagy fontossággal bír. A gyűjtőcsatorna mindegyik fele termé­szetesen külön lefolyató szájjal bír.

Next

/
Thumbnails
Contents