25592. lajstromszámú szabadalom • Borprés

Az (m) gyűjtőcsatorna akként van kiké­pezve, hogy a préskosarak a szükséghez képest, tudniillik a préselés befejezése után ezen csatornán túl fordíthatók (3. ábra) és lefelé könnyen kiüríthetek. Oly czélból, hogy az előprés alatt egy helytálló lapon nyugvó kipréselt anyag a préskosárnak az előpréstől az utópréshez való átfordítása közben az (m) gyűjtőcsa­tornába ne hullhasson, ezen csatornában a préskosár alsó széléig fölérő köralakban hajlított (p) bordák vannak elrendezve, me­lyeken a keményre préselt anyag fölfek­szik. A friss préselendő anyagot az elő­prés alatt lévő préskosárba töltjük, mi mellett a préscsavart hordó fölső (kl) ge­renda félre van fordítva (3. ábra), úgy hogy az a betöltést nem gátolja. A kosár megtöltése és a présfödő ráhe­lyezése után az előprés (kl) gerendáját is­mét a préskosár fölé fordítjuk és most már annak (y) csavarorsóját az ismert kézi pré­selőkészűlék segélyével lefelé szorítjuk, a behelyezett anyagot tehát előpréselésnek vetjük alá. - Az e közben kipréselt must az előprés alatt lévő (m) gyűjtőcsatornából a (z) ki­folyató szájon át egy külön gyűjtőedénybe vezettetik. Az előpréseiés után a préscsavar ismét fölfelé mozgatandó, a préskosár pedig az előprés alól az utóprés, dbZtciZi cl hydraulikus prés alá fordítandó, mely alatt az anyag sokkal nagyobb nyomásnak vettetvén alá, teljesen kipréseltetik. Az ekkor nyert silányabb minőségű must a (zl) kifolyató szájon át egy másik edénybe folyik. Az utópréselés közben a prés másik ol­dalán, tehát az előprés alatt lévő másik préskosarat újból megtöltjük és annak tar­talmát előpréseljük, úgy hogy ez hasonló­képen, mint az előző préskosár, a hydrauli­kus utópréshez vezethető, mihelyt az utóbbi alatt lévő préskosarat kiürítés czéljából előre fordítjuk (3. ábra), a mi a kipréselt anyagnak lefelé való egyszerű kilökése ut­ján történik, mire a kiürített préskosarat | ismét az előprés alá fordítjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Elő- és utóprésből álló borprés, jelle­mezve az által, hogy annak préskosarai egy (h) középborda által kettéosztott (m) gyűjtőcsatorna fölött egy (s) osz­lopra egymástól függetlenül forgatha­tóan vannak megerősítve, úgy hogy a teljesen kipréselt anyagot tartalmazó préskosár az (m) gyűjtőcsatorna fölött kifelé fordítható és lefelé kiüríthető és e közben a másik kosár az előprésből az utópréshez fordítható, mi mellett a (h) középborda és az (m) gyűjtőcsator­nán lévő elkülönített lefolyószájak el­rendezése folytán a két présben nyert mustnak elkülönített fölfogása válik-le­hetővé. | 2. Az 1. pontban védett borprésnek egy kiviteli alakja, jellemezve az által, hogy az (m) gyűjtőcsatornában a préskosarak alsó széléig fölérő körívalakú (p) bor­dák vannak alkalmazva, melyek a ki­préselt anyagnak a kosarak kicserélése közben való kihullását meggátolják és hogy a préskosarak kívülről egy íd) sínpályán járó görgők által vannak alá­támasztva. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNY TÁRSASA NYOMOAJA 0UOAPÍ6TÉN

Next

/
Thumbnails
Contents