25141. lajstromszámú szabadalom • Jegyragasztógép

Megjeleni MM)'£. övi augusztus Iió 27-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 25141. szám. XVlII/d. OSZTÁLY. Jegyragasztó gép. NEW-YORK LABELING MACHINE COMPANY CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát jegyragasztó gép képezi, melynél egy pályán szakaszosan mozgattatnak tova a kezelendő tárgyak, mi­közben ezek a pálya mentén elrendezett jegyragasztó szerkezetek által jegyekkel lát­tatnak el. A mellékelt rajzok a találmány tárgyát képező gépet egy foganatosítási alakjában tüntetik föl. Az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra hosszmetszet, a 3. ábra fölülnézet, a 4. ábra az adagoló szerkezetnek részlet­rajza, az 5. ábra harántmetszet, a ti. ábra a megakasztó szerkezetnek rész­letrajza, a 7. és 8. ábrák a nyomó vánkosnak rész­letrajzai, a 9. és 10. ábrák a jegytartályt tüntetik föl. A gép tetszőleges anyagból, pl. öntött vasból készült kerete két (A) oldalrészből áll (5. ábra), melyek az (Al, A2, A3) és (A4) harántrészek segélyével (1. és 3. ábrák) egy szilárd egésszé vannak egyesítve. Az a gép hátsó részén lévő (Al) harántrész (2. ábra) akként van alakítva, hogy az arány­lag hosszá asztalt képez. A (137) szabályozó az ezen asztal (B8) hasítékán átnyúló csavar segélyével (3. ábra) eltolhatóan van az asz­talra szerelve. A (B és C) hosszvezetékek megfelelő csa­varok segélyével vannak az (Al és A2) ha­rántrészekhez erősítve, még pedig úgy, hogy a (C) vezeték a géphez képest haránt­irányban eltolható,, amit az (Al, A2) haránt­részeknek (C3) hosszhasítékai tesznek lehe­tővé, melyeken rögzítő csavarok átjárnak. A (C) vezetéknek a (B) vezeték felé eső oldalán (5. ábra) a (Cl) tárgyfogó van el­rendezve, mely a (C) vezetéken lazán átjáró és végükön csavarmenetekkel ellátott (C4) vezető rudakhoz van erősítve, melyek a (C) vezeték (C6) üregeiben elhelyezett rugók hatása alatt a tárgytámasztót a (B) vezeték felé nyomják. Ily módon a (C) vezetéknek bizonyos szabad mozgása van a (B) vezeték felé, miáltal a pálya szélessége módosítható, anélkül, hogy a tárgyak beszorulásától fél­nünk kellene. Magától értetődik, hogy a (Cl) tárgyfogót épp úgy alkalmazhatnék a (B) vezetéken is. A (B és C) vezetékek alul a (B5) i'l. a (C5) párkánnyal vannak ellátva, melyekre a pályán továbbítandó tárgyak helyeztetnek. A (D) hossztartó (3. ábra) két végén a (D) csavarok segélyével van a gép kereté­hez erősítve és a megakasztókat hordó (D2)

Next

/
Thumbnails
Contents