25141. lajstromszámú szabadalom • Jegyragasztógép

2 — állványokat hordja. Ezen állványok fölső részükön a pálya fölött a függélyes (D3) hasítékokkal (6. ábra) vannak ellátva, me­lyeken a (D4) csavarorsók (5. ábra) vannak átillesztve ; ezen csavarorsók a (D5) csavar­anyák segélyével tetszőleges magasságban rögzíthetők. Az (E) megakasztó a (D4) csap­szögre van szerelve és (El) hüvelyével az ugyancsak a csapszögön alkalmazott (D6) gyűrűhöz fekszik, míg a hüvely másig vé­géhez a (D8) rúgó támaszkodik, mely a (D7) csavaranyák segélyével összenyomható. Az (E) megakasztó alsó (E2) része (6. ábra), mely a mozgópályára adagolt tárgyakkal érintkezik, a (D4) csapszöghöz képest kissé exczentrikus, úgy hogy a pályán továbbí­tandó tárgyakra megakasztólag hat. A meg­akasztó alsó (E2) részének fölületét tetsző leges ruganyos anyagból, pl. bőrből vagy gummiból álló (E3) bevonattal burkoljuk és ezen burkolatot az (E4) szorító lapok segé­lyével erősítjük az (E2) részhez. A szorító lapok egyike oldalt az (E7) nyúlvánnyal bír (5. ábra), mely a (D2) állványba ütkö­zik és ezáltal az (E) megakasztó forgását megakadályozza. A megakasztó (E5) karjára (6. ábra) az (E6) ellensúly van fölszerelve, melynek segélyével a megakasztó által a tárgyakra gyakorolt nyomást szabályozhatjuk. Az ide-oda járó (F) adagoló (4. ábra) a (B4) vezetékre van szerelve és egy a gép hosszában, a pálya egyik oldalán végig nyúló és a (B3) határlapokhoz (3. ábra) rög­zített rúdból áll. Ezen lapok a (B2) csava­rok segélyével vannak a (B) vezetékhez erősítve, mely csavarok megfelelő (Bl) hossz -hasítékokon hatolnak keresztül, úgy hogy a (B4) vezeték a pálya hosszirányában el­állítható. A (B4) vezeték két vége ruganyos anyaggal burkolható. Az (F) adagoló a (B4) vezetéken ide-oda csúsztatható (E4) csőből áll, melyhez az (FI) végdarab (4. ábra) van erősítve, melynek alsó fölülete lapos lehet, hogy az adagoló vezetésénél a (B) vezeték fölső lapjával nagyobb fölületben érintkezzék. Az adagolóhoz van erősítve továbbá az (F2) vezetőközeg is (l.ábra), mely egy (B) veze­tékkel érintkező alacsonyabb lapos fölülettel bír. Ezen (F2) vezető közeg el van még látva az (F3) toldattal (5. ábra), mely a (B) vezetékben kivágott (B6) horonyba nyúl és ezáltal az adagoló helyzetét és pontos ide­oda járását biztosítja. Az adagolóra vannak szerelve az (F7) adagoló kilincsek (4. ábra), melyek az ada­goló köré hajlított és az (F5) csavarral ösz­szeszorított lemezből készült (F4) tartógyűrü által hordott (F6) csapszög körül elforog­hatnak. Ezen kilincsek elforgása az egyik irányban korlátozva van az (F8) szöglet által, mely az (F4) gyűrűbe ütközik. Az (F7) kilincseknek egy lyukába van erősítve az (F9) rúgó, mely másik végével az adagoló­hoz támaszkodik és a kilincseket kifelé nyomja. A (G4) tartó kilincsek elforgatha­tóan vannak a (G3) csapszögre szerelve és szabad (G5) végeik akként vannak alakítva, hogy a jeggyel ellátandó tárgyak köré gör­büljenek. Természetesen ezen tartó kilincsek végei a jeggyel ellátandó tárgyaknak meg­felelően különbözőképen alakíttatnak. A (Gl) tartó az (F4) tartógyűrűhöz hasonló módon készül és a (G2) csavar segélyével szoríttatik össze. A tartó kilincsek tartására szolgáló (Gl) tartók a (G) összekötő rúdhoz vannak erősítve (1. ábra) akként, hogy a szorító csavarok meglazítása után a (G4) tartó kilincsek a (Gl) tartókkal együtt az adagoló hosszirányában eltolhatók és egy egészet alkotva, rögzíthetők. A (G4) tartó kilincsek külső végei (4. ábra) a (G6) csavar segélyével vannak a (G7) működtető rúdhoz erősítve, mely utóbbi még a (G9) csapszö­get is hordja, melynek befelé nyúló része a (G8) fejjel bír, mely fej az (F) adagoló­val érintkezésbe jutván, korlátozza a tartó kilincsek mozgását. A működtetés ezen módja biztosítja valamennyi tartó kilincs együttes és párhuzamos mozgását. Termé­szetes, hogy a tartó kilincseknek más kény­szermozgású működtetése is alkalmazható. A pálya alatt ezzel együttműködő vonat­kozásban van elrendezve a jegyragasztó készülék, mely a ragasztó anyagot fölrakó szerkezetből, melyet kenőszerkezetnek aka­runk nevezni, a jegy tartályból és a jegy­símítóból áll. Ezen jegyragasztó készülék szer­kezeti részei a pálya hosszában éppen az

Next

/
Thumbnails
Contents