24977. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rizs malátázására

Megjelent 11)02. évi augusztus lió 11-én. MAGY. 1 r KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEIRAS 24977. szám. IV/a. OSZTÁLY. Eljárás rizs maiátázására. schrottky jenő c. tanár drezdában. Bejelentésének napja 1902 márczius hó 6-ika. Elsőbbsége 1901 április hó 25-től kezdődik. Bár a rizs mint nyerstermény, vagyis hántolatlan állapotban a legjobb és legol­csóbb keményítőt tartalmazó gabonanem, azt eddig csak igen korlátolt mértékben al­kalmazták sörfőzésre és szeszégetésre. Rizsliszt alakjában alkalmazni nem czél­szerű a rizst, mert ily alakban aránylag túlságosan drága ós igen kevés fehérjét tartalmaz, miután a rizsnél a fehérjeszerű vegyületek még inkább a külső rétegekben vannak fölhalmozva, mint a többi gabona­nemüeknel, tehát a jelzett vegyületek a hántolás közben legnagyobb részt elvesznek. Az ismert maiátázó eljárások, melyek pl. árpa malátázásánál oly módon alakulnak, hogy a magokat vízben a víz időszakos fölújítása közben földuzzaeztjuk vagy beáz­tatjuk, azután pedig szérűkön magas hal­mokba öntve csiráztatjuk, ezeket a halmo­kat pedig a szemek növekedése és a hő­mérséklet emelkedése mérvének megfelelően forgatás által alacsonyabb halmokká húzzuk ki, rizs esetében nem alkalmazhatók, mert a rizs subtropikus mocsári növény, mely­nek csiráztatása egészen más föltételek mel­lett megy végbe, mint a maiátázásnak ed­dig alávetett gabonanemüeké. Az új rizs maiátázására használható eljárás ama megfigyelésen alapszik, hogy a rizsmag­vakhoz a csírázás előtt a diastase képződését előidéző organos változások megindítása, valamint a gyökérszál és a csiralevél növe­kedésének lehetővé tétele czéljából oxygént kell vezetni; továbbá, hogy a rizs csírázása legkedvezőbben víz alatt, 35—38° G. hő­mérsékletnél megy végbe. Ezért a rizst víz alatt ily hőmérsékletnél kell csiráztatni, azonban a levegőnek idő­ről-időre a csírázó maghoz szabad hozzáju­tást kell engedni. A czél elérésére a követ­kező eljárást alkalmazzuk. A hántolatlan rizst, melyet előzetesen az ismert módon tisztítunk, osztályozunk és mosunk, kettős áttört fenekű, a víz be- és elvezetésére szolgáló csövekkel ellátott tar­tályokban mintegy 15 cm. vastagságú réte­gekben kiterítjük, ezekre közönséges hőmér­sékletű vizet öntünk, úgy hogy a rizs fölött egy-két cm. magasságú vízréteg álljon, az­után a rizst jól fölkeverjük, hogy ily módon az üres vagy megsérült szemeket, melyek a vízen úsznak, az ép szemektől el lehes­sen választani, minek megtörténte után a vizet lefolyatjuk. Ezután mintegy 35 —38° C. hőmérsékletű vizet öntünk a rizsre, úgy hogy az utóbbi fölött ismét néhány cm. magas vízréteg áll­jon és a rizst földuzzadni engedjük. Ez-

Next

/
Thumbnails
Contents