24934. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tápszerek, élvezeti czikkek és egyéb anyagok kivonatának, különösen kávé- és teakivonatnak előállítására

Megjelent 1902. évi augusztus hó 7-én. MAGY. g|| KIR. szabadalmi |h|[ hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 24934. szám. IV/e. OSZTÁLY Eljárás tápszerek, élvezeti czikkek és egyéb anyagok kivonatának, különösen kávé- és teakivonatnak előállítására. d" nágeli waltér gyáros mainz/m mombachban. Bejelentésének napja 1902 január hó 21-ike Elsőbbsége 1901 január hó 22-től kezdődik. A tápszereknek és élvezeti czikkeknek tartós és jó izű konzervek előállítása czél­jából való extrahálása több anyagnál, így pl. a kávénál nagy nehézségekkel_jár. Ezen nehézségek abban állanak, hogy még azon esetben is, ha az extrahálást a levegő teljes elzárása mellett foganatosít^ hatjuk, a szűrésnél épen azon alkatrészek vesznek kárba, melyek az anyagnak jó ízét adják meg, vagy pedig ezen alkotórészek az utólagos konzerválásnál változnak meg, akár valamely külön eljárás szerint törté­nik ez, akár pedig csak egyszerű bes ürí­tésről van szó. Ha a besűrítést vákuumban foganatosítjuk is és ez által a levegő be­hatását megakadályozzuk, a besűrítésnél mégis épen a legillékonyabb, legfinomabb aromatikus vegyületek távoznak. A jelen találmány tárgyát képező eljá­rással már most az eddigi eljárások minden hátrányát elkerüljük és igen olcsó, tartós és jó ízű kivonatot nyerünk az által, hogy úgy az extrahálást, mint a szűrést magá­ban az előállítandó kivonat eltartására szol­gáló tartályban foganatosítjuk. Ez által teljesen megakadályozzuk, hogy a keze­lendő anyag az extrahálástői kezdve, a fo­gyasztók által való használatba vételig a levegővel érintkezzék és hogy abból bár­minő anyag kihajtassák. Az extrahálandó anyagot, pl. a kávét egy szűrő által két szakaszra osztott do­bozba tesszük, ebbe a szükséges vizet tölt­jük, a levegőt kihajtjuk és ezután a do­bozt légmentesen elzárjuk. A dobozban ily módon megfelelő hevítés után teljesen tiszta, de jó ízű és határtalanul tartós ol­datot nyerünk. A levegőnek úgy az eljárás közben, mint a kivonatnak alkalmazásáig való teljes ki­zárása a legnagyobb jelentőséggel bír, a mennyiben a kávé készítésénél alkalmasint oxydáló hatások lépnek föl, melyek a le­vegő kizárásánál még nem következhetnek be és ezért csak a kivonatnak újbóli meg­melegítésénél és az oldat kiöntésénél foko­zatosan következnek be. Ezt arról ismerhetjük föl, hogy a nyert kivonat eleinte igen világos és csak utóla­gosan sötétedik meg. Az ily módon nyert kávékonzerv fölhasz­nálásánál nem kell egyebet tennünk, csak tetszőleges hegyes eszköz segélyével a bá­dogdobozba két lyukat, egy kifolyató és lég­bebocsátó lyukat verni, mire a megme­legített kávét kiönthetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents