24893. lajstromszámú szabadalom • Folytonosan emelkedő hajóvasút hajóknak szárazon történő szállítására

Megjelent 1902. évi augusztus hó 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24893. szám. XV/c. OSZTÁLY. Folytonosan emelkedő hajóvasút hajóknak szárazon történő szállítására. SCHÖNBACH VIKTOR MÉRNÖK ÉS GYÁRIGAZGATÓ KAROLINENTHALBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 25-ike. Hajókat szárazföldön lejtős síkokon az ed­dig ismert szállítási berendezések alkalma­zásával vagy vízzel telt tartálykocsikban, vagy vizet nem tartalmazó kocsikon ak­ként szállítottak, hogy a hajókat közvetle­nül úsztatták be a tartályba, melyek úgy vízfolyás fölső, mint alsó szakaszába befu­tottak. A pályának ebben az ellentétes irányban lejtő szakaszai vannak, miért is a pálya emelkedése, különösen ha a szál­lítás a hajók hossztengelye irányában tör­ténik, csak csekély lehet, a kerekek ten­gelyeinek pedig függélyes irányban eltolha­tóknak kellett lenniök, mert ellenkező esetben a kocsi a pálya ama szakaszán, hol a lejtő iránya megváltozik, át nem ha­ladhat. A találmánynak már most az a czélja, hogy tetszőleges nagy emelkedésű lejtős pályákon vizet nem tartalmazó kocsikban szállíthassuk a hajókat, mi az által válik lehetővé, hogy a pálya minden pontján ugyanazon irány felé lejt. Ebből a czélból a hajókocsinak, úgy mint a vízben való szállításra használt kocsik­nak, zsilipkapukkal elzárható tartálya van, de ezt a tartályt csakis akkor zárjuk el, mikor a kocsi a fölső medenczénél áll, me­net közben a tartály nyitva van és a hajó a kocsin fekszik és nem úszik vízben. A pálya lejtőssége állandóan ugyanaz, a hajó­kocsi feneke ezért mindig vízszintes hely­zetben van. A fölső medenczét ugyancsak zsilipkapú zárja el. Mikor a kocsi a fölső medenczéhez érkezik, a hajót befogadó tar­! tálytafölső medencze zsilipkapújának meg­j nyitása által a fölső medenczével össze-i kötjük, úgy hogy a tartály ebből vízzel megtelik, tehát a hajó, mikor a kocsin lévő tartály vízzel megtelt, a fölső medenczé­ből a kocsi tartályába átmenet, illetőleg a tartályban szárazon fekvő hajó a tartály vízzel való megtelése után a tartály fe­nekéről leemelkedik, úgy hogy a tartály­ból a fölső medenczébe mehet át. Mielőtt a hajókocsi lefelé menetét megkezdi, a fölső medencze zsilipkapúját elzárjuk, a hajót befogadó tartályban lévő vizet egy kü­lön tartályba ürítjük, melyből azt időkö­zönként a fölső medenczébe szivattyúzzuk át. A lefelé menet befejeztével a kocsi az alsó medenczébe merül, úgy hogy a hajó a kocsi fenekéről leemelkedik és az alsó medenczébe átmehet. A hajó ugyanily módon mehet át az alsó medenczéből a kocsinak a hajót befogadó

Next

/
Thumbnails
Contents