24837. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sásnak, kákának és más szálas rostnövényeknek fonható hosszú rostokra és papírgyártásra alkalmas rövid rostokra való egyidejű földolgozására

Megjelent 1902. évi julius hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24837. szám. XIV/a. OSZTÁLY­Eljárás sásnak, kákának és más szálas rostnövényeknek fonható hosszú rostokra és papírgyártásra alkalmas rövid rostokra való egyidejű földolgozására ORDÓDY LAJOS MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 15-ike. A találmány tárgyát egy eljárás képezi sásnak, kákának és más szálas rostnövények­nek fonható hosszú rostokra és papírgyár­tásra alkalmas rövid rostokra való földolgo­zására. Az eljárás lényege abból áll, hogy a sást stb. egy fölső és alsó részre vágjuk szét, áztatjuk és azután a nedvességtől megsza­badítva petróleum és mésztej emulziójával főzzük, kimossuk, egyúttal a hosszú és rövid rostokat egymástól elválasztjuk, végül hígí­tott eczetsavból álló fürdőben tisztítjuk, ki­mossuk, megszárítjuk, tiloljuk és gerebe­nezzük. Az 514027. sz. amerikai szabadalomban egy eljárás van ismertetve, mely szerint a sást fonható hosszanti rostokra lehet földol­gozni. A jelzett szabadalomból ismertté vált eljárás szerint végzett kísérletek azt igazol­ták azonban, hogy az előállított rostok durva tapintatuak és törékenyek, ezért fonásra alkalmatlanok, minek okát a rostnak kal­cziumkarbonátból, káliumhydroxydból, chlor­czinkből, petróleumból és vízből álló fürdő­ben történő főzésében kell keresnünk. Ez a lúg ugyanis a parenehym sejtanyagot nem oldhatja oly mértékben, hogy azt a megszá­radása után a rosttól mechanikai úton eltá­volíthatnók, ellenkezőleg, ez az anyag a rosthoz tapad, miért is az utóbbi durva ta­pintató és fonórost gyanánt nem is hasz­nálható. i Ettől eltérően a rostoknak a találmány I tárgyát képező eljárás szerint történő keze­lésénél, főleg a petróleum és mésztej emul­ziójával történő főzés és a hígított eczetsav használatával végzett tisztítás által oly ros­tokat állítunk elő, melyekhez a parechym­sejtek igen lazán tapadnak és melyekről azokat könnyen el lehet távolítani. A rostok lágyak és hajlékonyak, ezért a szövőipar czéljaira különösen előnyösek. A találmány szerint előállítható, értékesít­hető rostok mennyisége azonkívül jóval na­gyobb, mint az amerikai szabadalom szerint előállítható rostanyag mennyisége és jóval nagyobb százalékos-mennyiségű hosszú, fon­ható rostot, tetemes mennyiségű értékes kóczot, számbavehető mennyiségű papíranya­got és csnk kevés rövid rostot állítunk elő, míg az amerikai szabadalomból ismeretes eljárás szerint előállított hosszú rost meny­nyisége jóval kisebb, papírgyártásra alkal­mas rostanyag pedig egyáltalában nem ke­letkezik. A szóban levő eljárás a gyakorlatban a következő módon alakul: A nyers anyagot, tehát a sást stb., elő-

Next

/
Thumbnails
Contents