24597. lajstromszámú szabadalom • Rögzítő szerkezet vasúti kocsikba rakott tárgyak rögzítésére

Megjelent 10055. évi július Iió í én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 24597. szám. V/b. OSZTÁLY'. Rögzítő szerkezet vasúti kocsikba rakott tárgyak rögzítésére. JEREMIÁS REINHOLD ÜZEMVEZETŐ GÖBLITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 16-ika. Ismeretes tény, hogy a legnagyobb igye­kezet és fáradozás daczára nem lehetett mostanig a vasúti teherkocsikba vagy ha­sonlókba berakott tárgyakat oly biztosan rögzíteni, hogy azoknak véletlen eltolódása a szállítás alkalmával föllépő lökések és rázkódtatások folytán úgy hossz-, mint ke­resztirányban meg legyen akadályozva. Az 1896. évi 1066. számú angol szaba­dalmi leírás által ismeretessé vált ugyan egy rögzítő szerkezet, mely a berakandó tárgy rögzítését szorító pofák segélyével végzi, ez azonban a tárgyat csupán hossz­irányban való véletlen elmozdulás ellené­ben biztosítja és csupán különlegesen szer­kesztett vasúti kocsikkal kapcsolatban al­kalmazható, mely kocsiknak lefelé irányuló görbületei által a másik irányban való mozgékonyság is megszüntettetik. Azonban ez újítás sem bizonyult praktikusnak, mert egyrészt egészen különleges kocsik haszná­latához volt kötve, másrészt pedig, mivel, mint az illető szabadalmi rajzból látható, kis kerekekkel, vagy mélygörbületű ten­gellyel bíró teherkocsiknál nem volt hasz­nálható, a mihez még ama körülmény is járul, hogy e szerkezet olyankor, ha pél­dául más gördülő tárgyak, mint pl. csupán vasúti kerékpárok berakásáról van szó, tö­kéletesen czélszerűtlennek és értéktelen­nek bizonyul. A jelen találmány ellenben a berakandó járműnek tökéletesen megbízható rögzíté­sét eszközli, úgy kereszt-, mint hosszirány­ban, a nélkül, hogy bizonyos kocsitypusok használatához volna kötve; ellenkezőleg: si­kerrel használható valamennyi jelenleg szo­kásos, teherárúforgalomra szánt, vasúti ko­csinál, a nélkül, hogy azok átalakítását tenné szükségessé. E czélból a jelen talál­mánynál oly talpszerkezetek jönnek alkal­mazásba, melyek a berakott tárgy elmoz­dulását keresztirányban meggátolják és melyek egyúttal úgy vannak kiképezve, hogy rajtuk a szorító pofák ide-oda ál­líthatók. A találmány egy kiviteli alakja a mellé­kelt rajzon van bemutatva. Az (a) talpszer­kezet a jelen esetben pl. U-vasból áll olyan profillal, hogy annak (b) karimái, melyek az oldalirányú eltolódást megakadályozni vannak hivatva, egymástól a kerekek ko­szorúszélességének megfelelő távolságban állanak. Természetes, hogy az előforduló különböző koszorúszélességekhez mindig más U-vasprofilok alkalmazhatók, de lehet e szükségletnek az által is megfelelni, hogy ilyen fazón-vasak helyett lemezeket

Next

/
Thumbnails
Contents