24429. lajstromszámú szabadalom • Tartály mindenféle fertőtlenítőszerek számára

Megjelent 190'i. évi junius lió 16-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leírás 24429. szára. XXI/a. OSZTÁLY. Tartály mindenféle fertőtlenítő szerek számára. I)R BORCHERS KÁROLY GYÁROS GOSLARBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 6-ika. Jelen találmány czélját szilárd, vagy fo­lyékony fertőtlenítő szereknek oly módon való eltarthatása képezi, hogy azoknak hasz­nálata lehetséges legyen, anélkül, hogy azok a fertőtlenítendő tárgyra káros befolyást gyakorolnának és anélkül, hogy azok az emberekre nézve akár mérgességüknél, akár maró hatásuknál fogva veszélyesekké vál­hatnának. A mellékelt rajzon a fertőtlenítőszer-tar­tány különböző kiviteli alakjai vannak föl­tüntetve. Az 1. ábra a tartályt szilárd fertőtlenítő szerekre alkalmas kivitelben mutatja; a 2—5. ábra az elzárótolattyúkkal fölszerelt tartályt tünteti föl; a 6. és 7. ábra egy szilárd és folyékony fertőtlenítő szerekhez való tartályt ábrá­zol ; a 8. ábra a folyékony fertőtlenítő szerek szállítására szolgáló tartály nézete; a 9. ábra erősen hígított oldatok készítésére használt gömbnek és törőkészüléknek hasz­nálatát mutatja; a 10. ábra a szilárd fertőtlenítő szerek szá­mára való tartálynak egy másik kiviteli alakját tünteti föl; a 11. és 12. ábra a szilárd fertőtlenítő sze­rek elpárologtatására szolgáló tartónak füg­gélyes metszetét és alaprajzát mutatja. A tartány főjellemvonása abban áll, hogy az megfelelő számú kisebb-nagyobb (o) nyí­lásokkal van ellátva, úgy hogy a benne fog­lalt fertőtlenítő szerek fertőtlenítő hatásukat kifelé érvényesíthetik, anélkül, hogy a fer­tőtlenítendő tárgyak azokkal érintkezésbe jönnének. Ezen (k) tartály főleg oly fertőtlenítő sze­rek fölvételére szolgál, melyeknek az em­beri testtel és a fertőtlenítendő tárgyakkal káros behatásuk miatt nem szabad közvet­len érintkezésbe jutni. Az apró (o) nyílásoknak a tartányon való alkalmazása által lehetővé válik a fertőtle­nítőszernek fehérnemű közé, párnás búto­rokba, éjjeli szekrényekbe stb. való behe­lyezése, anélkül, hogy az illető tárgyak a fertőtlenítőszer által bárminő kárt szenved­nének. Ha a fertőtlenítőszereket csak időnkint akarjuk működtetni, úgy czélszerű lesz a (k) tartányokat az (o) nyílások elzárására szolgáló tolattyúkkal ellátni, mint a 2—5. ábrán van példaképen föltüntetve. A 2. és 3. ábrán föltüntetett köralakú (k) tartály az (o) nyílásokkal ellátott (a)

Next

/
Thumbnails
Contents