24429. lajstromszámú szabadalom • Tartály mindenféle fertőtlenítőszerek számára

födele fölött egy forgatható (b) tolattyút hord, mely hasonló nyílásokkal van ellátva, úgy hogy annak csak csekély mérvű elfor­dítására van szükség, hogy annak nyílásait az (a) födél nyílásai fölé hozhassuk és ezzel az (o) nyílásokat elfödhessük, illetve fordítva elzárhassuk. Ha a (k) tartály (a) födele csak részben van átlyuggatva, úgy az (o) nyílások kinyi­tására vagy elzárására egy zárt (bl) tolattyú is használható (4. és 5. ábra). Ha a tartályt folyékony fertőtlenítőszerek­hez és pedig olyanokhoz akarjuk használni, melyek abban elpárologtatandók, vagy el­gőzösítendők, úgy a tartály egy (d) ütőszög­gel van ellátva, mely a levehető (a) födő­ben eltolhatóan van elrendezve (6. és 7. ábra). Ezen (d) ütőszögnek az (a) födőben való elrendezése által lehetővé válik a folyékony fertőtlenítőszerek szétküldésére zárt, de tö­rékeny (p) ballonok, üveggömbök vagy effé­lék használata, melyek a (k) tartályba ép állapotban behelyezendők és a (d) ütőszög segélyével összetörhetők, úgy hogy a folyé­kony fertőtlenítőszernek a tartályba való betöltése teljesen veszélytelenül hajtható végre. Oly czélból, hogy a (p) üveggömb össze­törése alkalmával az (a) födő (o) nyílásain át üvegszilánkok ki ne röpülhessenek, ezen nyílások czélszerűen finom drótszövettel vo­nandók be. Az összetörhető (p) gömbök használata által egyszersmind egyéb hátrányok is el­háríthatok, melyek mérges,' maró, bomlé­kony vagy illékony fertőtlenítő, szagosító-, vagy gyógyszerek szállításánál és főleg le -mérésénél és használatánál fölmerülnek. Ezen czélra főleg pontosan kimért tarta­lommal bíró erősen elzárt gömbökre van szükség (8, ábra), úgy hogy azok egy bizo­nyos térfogatnak fertőtlenítésére, vagy egy bizonyos mennyiségű és bizonyos tömény­ségű oldat készítésére elegendő fertőtlenítő folyadékot tartalmazzanak, mi mellett ezen gömbök mindegyikére eltörölhetlen írással megjelölendő, hogy az illető gömb mennyit tartalmaz és hogy mekkora térfogat fertőt­lenítő annak tartalmával, illetve hogy mily mennyiségű és töménységű folyadék készít­hető azzal. Ha ezen összetörhető gömb segélyével erősen hígított oldatokat akarunk készíteni, úgy czélszerű lesz az összetörést egy kis (kl) edényben eszközölni (9. ábra), mely az (y) keverő edénybe behelyezendő és mely az összetört (p) gömb szilánkjainak a keverő­edényben foglalt folyadékba való bekerülé­sét meggátolja. Ha a fertőtlenítőszerek olyanok, hogy azoknak elpárologtatására nyílt lángra van szükség és a mennyiben ezen szilárd fertőt­lenítőszerek oly tulajdonságokkal bírnak, melyeknél fogva ezen szerek nyílt állapot­ban laikusoknak ki nem szolgáltathatók, úgy ezen fertőtlenítőszerek csomagolása czélszerűen a 10. ábrán föltüntetett módon történhetik és elpárologtatásukra a 11. és 12. ábrán föltüntetett készülék használható. Ezen csomagolási mód jellemző tulajdon­sága abban áll, hogy a fertőtlenítő szerek pasztillákká préseltetnek és oly (k) tokokba helyeztetnek, melyek belsejükben akként vannak (v) bordákkal ellátva, hogy ezen bordák a (k) tokba zárt (z) pasztillát sza­badon lebegően tartják, miáltal a pasztillák­kal való érintkezés meg van gátolva. Ezen tokok fenekükön vagy födelükön szintén megfelelő nyílásokkal vannak el­látva, melyeken át az elpárologtatásnál fej­lődő gőzök eltávozhatnak. Ezen tokok továbbá akként zárandók el, hogy kézzel, azaz külön szerszámok hasz­nálata nélkül ki nem nyithatók. Oly czélból, hogy az ily módon becsoma­golt pasztillák elpárologtatását ne kelljen külön készülékek segélyével eszközölni, hanem hogy ezen munka egy közönséges gyertyával elvégezhető legyen, ezen czélra a 11. ábrán föltüntetett rendkívül egyszerű és olcsó berendezést használjuk. Ezen berendezés lényegében egy fölül (rl) peremmel ellátott, a gyertyára rátol­ható (r) gyűrűből áll, melyből (g) karok nyúlnak fölfelé, melyeknek begörbítései a (k) tokok számára fölfekvést képeznek és ezeket a gyertya lángja fölött tartják.

Next

/
Thumbnails
Contents