24210. lajstromszámú szabadalom • Újítások postadobozokon

Megjelent IÍM>2. évi május hó 13-éu, MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 24210. szám. XX/h. OSZTÁLY Újítások postadobozokon. CHABADA SIMONNÉ MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 27-ike. A találmány tárgyát könnyű postadobozo­kon eszközölt újítások képezik, melyeknek az a czéljuk, hogy a doboz szilárdságát a súly nagyobbítása nélkül fokozzák és a más ok előidézte megsérülés veszélyét csökkentsék, tehát a doboz tartósságát fo­kozzák és annak ismételt használatát te­gyék lehetővé. A csatolt rajzlapon a találmány tárgyát képező újításokkal fölszerelt doboz az 1. ábrán nyitva, a 2. ábrán zárva, axonométrikus képben van ábrázolva, míg a 3. ábrán ugyancsak axonométrikus kép­ben a zárt doboz egy metszete látható. Hogy a vékony, könnyű deszkákból vagy más postadobozok előállítására használt ha­sonló anyagból készült, belül a doboz élein elrendezett (a) léczekből álló keret által merevített doboz (b) falai között az ösz­szeköttetést elég szilárddá tehessük, a két szomszédos (b) falat egymással nemcsak úgy kötöm össze, mint eddig, hogy a két oldalfalat (vagy az egyik oldalfalat és fe­neket) az általuk képezett dobozélnél al­kalmazott (a) léczhez szögezem, hanem ezenkívül még egy vagy több, derékszög alatt meghajlított, vékony sárgarézbádog­ból vagy más hasonló anyagból készült pántalakú (c) kapcsok útján is összekötöm. Ezt a kapcsot a dobozfallal szögezés vagy a dobozgyártásban a deszka vagy kéregpa­pír és bádog kapcsolására szokásos más módon kötöm össze. Hasonló (f) kapcsok létesítik a (d) fö­dél és az egyik oldalfal között a kapcsola­tot, avval a különbséggel, hogy eme kap­csok derékszögben még egyszer meg van­nak hajlítva és általában Z-alakot mutat­nak egyik vízszintes szárukkal a (d) fö­délhez, függélyes szárukkal a födélen meg­erősített (e) merevítő léczhez fekszenek és második, alsó vízszintes szárukkal a fö­dél záró helyzetében a (b) oldalfal fölső (a) lécze alá nyúlnak, mint az a 3. áb­rán metszetben látható. Ezek az (f) kap­csok természetesen csakis a födéllel van­nak állandóan összekapcsolva. A doboz elzárása az ismert záródugók segélyével történik, de ezt az elzárást ugyancsak módosítottam, hogy evvel a do­bozt tartósabbá tegyem, a mennyiben a (g) záródugót befogadó furatokat fémmel fog­laltam. Ebből a czélból a megfelelő (b) fal és annak fölső élénél alkalmazott lécz között egy (i) fémbádogdarabot rendeztem el, a (d) födélnek a jelzett (b) oldalfal felé fordult (e) merevítőléczén pedig a du-

Next

/
Thumbnails
Contents