24210. lajstromszámú szabadalom • Újítások postadobozokon

gókat befogadó furat környezetébe eső részt ugyancsak (h) fémbádoggal foglaltam. Hogy a doboz lepecsételésénél, illetőleg a pecsét fölszakításánál a doboz és a (g) záródu­gók, valamint az ezekhez tartozó és eze­ket a dobozzal összekötő (j) zsinórok meg ne sérülhessenek, a lepecsételést a követ­kező módon végezzük: A (g) dugót a megfelelő furatokba be­toljuk és a (j) zsinórt a dugót befogadó furat előtt lévő szélesebb furatban részben elhelyezzük. Ezután a zsinórt egy megfe­lelő papírlappal, mely ellenőrzés czéljából fölirattal lehet ellátva, lefödjük és a pe­csétet eme papírlap fölött alkalmazzuk, te­hát a dugót és zsinórt a pecséttel való érintkezéstől megvédjük. Hogy végül a dugót a furatba teljesen bedughassuk, azt nem kötjük többé a zsi­nórral körül, hanem a zsinórt egy a dugó külső végére szögezett vékony (k) bádog­darabbal csíptetjük be. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás postadobozokon, az által jelle­mezve, hogy a doboz (b) oldalfalait egymással, illetőleg a fenékkel a szo­kásos összekötésen kívül még egy vagy több, derékszög alatt meghajlított, el­lenálló anyagból készült könnyű (c) ka­pocs segélyével is összekötjük. 2. Az 1. alatt védett újítással kapcsolat­ban a (d) födél és a doboz oldható kap­csolására a (d) födélen megerősített, derékszög alatt kétszer meghajlított, lé­nyegében véve Z-alakú, alsó vízszintes végével a megfelelő (b) oldalfal fölső (a) merevítő lécze alá fogódzó (f) kap­csok alkalmazása, j 3. Az 1. és 2. alatt védett újítással kap­csolatban a (g) záródugókat befogadó furatoknak az (a) lécz és (b) fal között elhelyezett, illetőleg a (d) födél meg­felelő (e) merevítő léczének a furat kö­zelében lévő részét körülfogó (h) és (i) fémbádoggal való erősítése. 4. Az 1—3. alatt védett újítással kapcso­latban a (g) záródugó és az azt a do­bozhoz kötő zsinór összekötésére a záró­dugó végére szögecselt, a zsinórt a du­góra szorító (k) fémlemez alkalmazása. 5. Az 1—4. alatt védett újítással kapcso­latban a furatba bedugott és a furat előtt fekvő tágasabb furatrészben el­helyezett zsinór lefödésére egy a furat tágasabb részének megfelelő alakú, föl­iratos papírlap, mely fölé a pecsétet al-i kalmazzuk. 1 rajzlap melléklettel.) '«LL>FT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents