24011. lajstromszámú szabadalom • Nyélmegerősítés seprők és hasonlók számára

Megjelent lí)<>2. évi április hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 24011. szám. XX/e OSZTÁLY. Nyélmegerősítés seprők és hasonlók számára. ROBINSON JÁNOS ÉLELMEZŐ ÉS GORE HENRIK MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 29-ike. Jelen találmány tárgyát söprők, súroló kefék s hasonlók nyelének megerősítési módja képezi, melynek lényege abban áll, hogy a megerősítésnél fém nem talál al­kalmazást. A szokásos megerősítés tudva­levőleg abban áll, hogy a nyél vége kúp­alakban kihegyeztetik s a söprő hátába fúrt, befelé szűkülő nyílásba betolatik, s abban egy bevert szög segélyével vagy ha­sonló módon erősíttetik meg. Mivel az ilyen söprők vagy súroló kefék igen gyakran ki vannak téve a nedvesség hatásának, az al­kalmazott fémszögek vagy más fémrészek megrozsdásodása nem kerülhető el. Ennek következtében azok könnyen eltörnek, s a rozsda a farészekre is gyorsan átterjed, a mikor is a nyél és a söprő háta közötti kellő kapcsolat megszűnik. A jelen találmány szerint ezen hátrá­nyok az által kerültetnek el, hogy a nyél­nek a söprő hátához való erősítésénél semmiféle fémes alkatrész nem talál alkal­mazást. A mellékelt rajz a megerősítésnek két foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra a tulajdonképeni (A) söprőt vagy súroló kefét mutatja, melynek hátában egy befelé bővülő (B) furat foglal helyet. A 2., 3. és 4., 5. ábrák az alkalmazandó nyélnek egy-egy foganatosítását mutatják, míg a 6., 7., illetve 8., 9. ábrákon ezen nye­leknek a söprő hátában való megerősítése van föltüntetve. A (C) söprőnyél alsó (D) vége oly átmé­rővel bír, hogy a söprő hátának (B) fura­tába könnyen betolható legyen. A söprő­nyél alsó végén egy vagy több (E) hosz­szanti hasíték van kiképezve (2., 3. ábra), melybe egy ékalakú (F) fadarab tolható be (6., 7. ábra). A másik kiviteli alaknál a söprőnyél végében egy kúpalakú hosszanti (J) furat van kiképezve, melyből radiális irányban egy vagy több (G H) hasíték ága­zik szét. A kúpos (J) furat egy szintén kúpos (K) ékdarab befogadására szolgál (8., 9. ábra). A nyélnek a söprő hátával való össze­kapcsolása a 6—9. ábrákból minden to­vábbi magyarázat nélkül megérthető, s a megerősítési mód mindkét foganatosítási alaknál ugyanaz marad. Mindenekelőtt az (F), illetve (K) ékdarabot a (B) furatba helyezzük, oly módon, hogy alaplapjával ezen furat alsó lapján nyugodjék, mire a nyelet a furatba betoljuk, úgy hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents