24011. lajstromszámú szabadalom • Nyélmegerősítés seprők és hasonlók számára

ék éle a nyél végében kiképezett hasíté­kokba hatoljon. Ha most a nyelet telje­sen beverjük, az ék a nyél végének a ha­sítékok létesítése után fönmaradt részeit szétfeszíti, s a kúpos furat falaihoz szo­rítja, minek következtében a nyél szilár­dan rögzíttetik. Az első foganatosítási alaknál (2., 3., 6. és 7. ábra) természetesen a nyél vége csak egy irányban feszíttetik szét, ennélfogva czélszerű a nyelet már előzőleg úgy be­vezetni, hogy annak két hasítéka merőle­gesen álljon a furat legnagyobb kiterje­désének irányára, míg a második kiviteli alaknál ez szükségtelen, mivel ennél a nyél vége minden irányban egyenletesen fe­szíttetik szét. A 9. ábra szerint a bevert nyél, ámbár a furat falaihoz szorosan hozzásimul, nem ér egészen az említett furat fenekéig. Ez által elérhető, hogy a nyél a fa esetleges száradásánál és összemenésénél beljebb tol­ható, s ily módon szilárdsága biztosítható legyen. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Nyélmegerősítés söprők s hasonlók szá­mára, jellemezve az által, hogy a nyél­nek egy vagy több hosszanti hasítékkal ellátott, s a söprő hátának befelé bő­vülő furatába betolt vége ezen furat bel­sejében egy ez utóbbiba előzetesen be­helyezett ék által szétfeszíttetik. 2. Az 1. igényponttal védett nyélmegerősí­tésnek egy foganatosítási alakja, jelle­mezve az által, hogy a söprőnyél vége az ék behatolásának megkönnyítése vé­gett a hasítékokon kívül még egy kúpos hosszanti furattal is el van látva, melybe a kúpalakú ék könnyen betolható. (1 rajzlap melléklettel.) •uju aáuvi«Y támamU ktomoája Mwvnten.

Next

/
Thumbnails
Contents