23923. lajstromszámú szabadalom • Eljárás forró égövi termékek csomagolására

Megjelent 1902. évi április lió 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28923. szám. XVlIl/d. OSZTÁLY. Eljárás forró égövi termékek csomagolására. SCHLÜTER ÁGOST HERMANN KERESKEDŐ HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 11-ike. Jelen találmány tárgyát forró égövi ter­mékek, mint kávé, tea, fűszerek és hason­lók csomagolására szolgáló eljárás képezi. Az elszállítandó czikkek becsomagolására az illető termelési helyen könnyen található nyersanyagot, mint pl. kellő vastagságú, üre­ges bambusznádat használunk föl,melyet kellő hosszúságú darabokra vágunk. Ezen darabok végeit beillesztett vagy természetes fenekek­kel látjuk el, melyek közül az egyik­ben egy dúgóval vagy effélével elzárható nyílás van elrendezve s a dugót egy zsinór veszi körül, mely a bambuszrúd belsejében az elszállítandó czikk burkolatára van erő­sítve. A zsinórnak a csomagoló tartányból kinyúló végeit aztán megfelelő módon ösz­szekötjük s lepecsételjük, úgy hogy a tar­talomhoz a pecsét föltörése nélkül nem lehet hozzáférni. Ezen csomagolási eljárás külö­nösen kávé, fűszer és hasonló gyarmatárúkra nézve fontos, mint az alább következő leírás­ból ki fog tűnni. A csomagolás könnyen előállítható a hely­színén s a zsinór meglazítása, ill. a pecsét föltörése után a nélkül, hogy a bambusz­rudakból álló burkolat megsérülne, a tarta­lom a zsinórvégekre gyakorolt húzás által könnyen eltávolítható A mellékelt rajzlap 1. ábrája a csomagolást függélyes metszet­ben, a 2. ábra szintén metszetben, a födél kinyi­tása után, a 3. ábra fölülről nézve, a 4. ábra távlatrajzban, az 5. ábra tea becsomagolása esetén tünteti föl. A 6.—10. ábrák a csomagolásnak a tartalom eltávolítása utáni fölhasználási módjait mu­tatják. A forró égövi vidékeken könnyen besze­rezhető, ill. ott a helyszínén termő bambusz­nád, vagy más hasonló üreges növény kellő hosszúságú rudakra vágatik, melyek ily módon egy-egy (a) tokot képeznek. Ezen ru­dak vagy természetes fenékkel, vagy fiiból, esetleg más alkalmas anyagból készült külön (c) fenékkel láttatnak el. a hol az egyik fenékben egy (d) nyílás van elrendezve, mely a tartalom elhelyezése után (e) parafa­vagy más dugóval elzárható. Az (e) dugóra (f) zsinór van hurkolva, melynek egyik végére az elszállítandó anyag burkolatát erősítjük meg oly módon, hogy a zsinórral a burkolat fölső nyílását köriilköt­jük. A zsinór két szabad vége a csomago­láson kívül marad s miután az (e) dugót a • (b) nyílásba beillesztettük s lepecsételtük, a

Next

/
Thumbnails
Contents