23923. lajstromszámú szabadalom • Eljárás forró égövi termékek csomagolására

— á -zsinór két szabad végét a bambusztok körül fektetjük s valamely alkalmas módon lera­gasztjuk. lepecsételjük, vagy ólomzárral meg­erősítjük. Hogy a zsinórt a bambusztoknak többé-ke­vésbbé éles szélei át ne vághassák, a zsinórt a tokban alkalmazott (h) lyukakon keresztül vezetjük. A csomagolás egy másik foganatosítását, mely különösen a tea szállításánál alkalmaz­ható, az 5. ábra tünteti föl. Az (a) bambusz­rúd itt is megfelelő (c) fenekekkel bír, me­lyek egyike szintén (d) nyílással van ellátva. A tea befogadására egy (k) fémtartány szol­gál, melynek (i) nyaka valamivel vékonyabb, mint a (d) nyílás átmérője. Miután a teát a (k) tartányba betöltöttük, az (e) dugót beil­lesztjük az (i) nyakba s a (c) födélen légmen­tesen lepecsételjük. A körülményekhez képest a csomagot valamely (f) zsinórral is körül lehet kötni. A (k) tartány kiürítése czéljá­ból az (e) dugót meg kell lazítani, mely bizo­nyos mennyiségű tea kivétele után újból visszailleszthető s légmentesen elzárható. Az 1—4. ábrán látható csomagolás az (f) zsinór kioldása után, az (a) tok megsértése nélkül oly módon bontható föl, hogy a zsi­nórt szabad végeinél fogva kifelé húzzuk s miután a pecsét az (e) dugó fölött fölszakadt, ez utóbbi meglazul s a belső burkolat össze­kötött nyaka a (d) nyíláson keresztül lép, a mikor is a zsinór által képezett hurok meg­oldható. Ha a belső zsákocskát nem ürítjük ki teljesen, a maradék további megőrzése végett a zsák nyakát újra bekötjük s a zsá­kot visszahelyezzük a tokba, úgy hogy a nyakán levő hurok újból a (c) födél alá ke­rüljön. Erre a (d) nyílást az (e) dugóval el­zárjuk s a zsinór kívül maradt két végét, miután azt a külső (a) tok körül vezettük és összekötöttük, lepecsételjük, vagy ólom­zárral összefoglaljuk. Hogy a csomag tar­talma külső behatások ellen meg legyen védve, ajánlatos a bambuszok fenekét és födelét valamely alkalmas anyaggal, pl. lak­kal stb. az (a) tokba beragasztani, a mikor is, ha már a dugó is le van pecsételve, a levegő nem férhet a csomag tartalmához. Ily módon a forró égövi termékek tisztán, valódi és hamisítatlan állapotban s eredeti illatuk és erejük megtartásával jutnak a fo­gyasztó kezébe. A bambuszrudak által képezett tokokból a kiürítés után mindenféle hasznos tárgyakat lehet előállítani, melyek közül néhány a 6—10. ábrákon példa gyanánt föl van tün tetve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás forró égövi termékek csomagolá­sára, jellemezve azáltal, hogy a csoma­golandó árú oly módon záratik be a bambusztokok természetes vagy mester­séges fenekei közé, hogy egy, az egyik fenéken keresztül nyúló s a bambusztok körül többször körülvezetett s végein le­pecsételt kötöző zsinór segélyével, a meg­felelő fenék eltávolítása után könnyen kivehető legyen. 2. Az 1. igényponttal védett eljárás gyarmati s másnemű árúk csomagolására, jelle­mezve azáltal, hogy az árú termőhelyén kéznél levő anyagok, mint pl. bambusz­rudak oly tartányokká képeztetnek ki, melyeknek egyik, alkalmas módon meg­erősített s a mellett könnyen meglazít­ható feneke nyílással van ellátva, mely egy zsinór által körülhurkolt dugóval elzáratik és lepecsételtetik, a hol a zsinór egyszersmind a becsomagolt árú hurko­lására is rá van kötve, s kívül a külső tokra van fektetve, s azon csomóra köt­tetik, úgy hogy a tok kinyitása és az árú kivétele czéljából, a nélkül, hogy a külső burkolat megsérülne, csak a kiol­dott zsinórt kell meghúzni, a mikor is a dugó meglazul s az árút a tokból ki lehet húzni. 3. Az 1. és 2. igényponttal védett eljárás forró égövi termékek csomagolására, jel­lemezve azáltal, hogy a csomag körül­kötésére rendelt zsinór, mely a lepecsé­telés után a tartalom illetéktelen eltávo­lításának megakadályozására szolgál, a tok szélein czélszerűen elrendezett lyu­kakon keresztül vezettetik, azon czélból, hogy a toknak többé-kevésbbé éles kari­mái által meg ne sértessék.

Next

/
Thumbnails
Contents