23896. lajstromszámú szabadalom • Eljárás domború nyomatok és képek előállítására

Megjeleni lí)OS. évi április hó 625-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI Bjfl H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2:-í89B. szám. IX/e. OSZTÁLY­Eljárás domború nyomatok és képek előállítására. LEMBACHER ALAJOS KŐMETSZŐ GALATZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember h6 14-ike. A találmány tárgyát képező eljárásnak | az a czélja, hogy oly domború nyomatokat és képeket állítsunk elő, melyeknél a ki­emelkedő részek az alapföltiletből a tény­leges viszonyoknak megfelelően, t. i. a kü lönböző helyeken kisebb nagyobb mérték­ben, élesen vagy elfolyóan emelkednek ki. Ez az eljárás oly fényképek, képek, ké­pes levelezőlapok vagy más nyomdatermé­kek előállításánál alkalmazható, melyeknél a különböző alakok térbelileg ábrázolandók, továbbá medaillonok vagy más oly tárgyak utánképezésére, melyek körvonalainak és egyes részeinek a háttérből vagy alapfelü­letből (a nyomtató- vagy képsikból) plasz­tikusan, a helyes átmenetekkel kell kiemel­kedniük. Az eljárás abban áll, hogy a domború képben előállítandó tárgyat ábrázoló sík­nyomatot kartonra vagy más szívós és haj­lékony anyagra felragasztjuk és ebből azt a részt, melyet domború kép alakjában akarunk reprodukálni, pontosan a megfe­lelő körvonalak mentén kivágjuk. Erre a kivágott részre azokon a helye­ken, melyeken a domborúan ábrázolandó tárgy erősebben vagy legnagyobb mérték- 1 ben kiemelkedő részletei vannak ábrázolva, egy másik, ugyancsak kartonpapirosra föl-i ragasztott sík nyomatból megfelelően kivá­gott darabokat ragasztunk, melyek kivágá­sát, hogy az átmenet a mélyebben fekvő részletekbe túlságosan éles ne legyen, — a papír síkjára nem merőleges metszéssel vé­gezzük. Ha szükségesnek látszik, még egy harmadik, negyedik stb. ugyancsak kar­tonra ragasztott síknyomatból is vágunk ki egyes részleteket, melyek területe termé­szetesen fokozatosan kisebbedik és ezeket a részleteket a megfelelő sorrendben az előbb említett módon létesített kiemelkedé­sekre fölragasztjuk. Az ily módon előállított domború mintára most már egy a domború nyomatban elő­állítandó tárgyat ábrázoló és ugyancsak kartonpapirra felragasztott vagy közvetle­nül erre nyomtatott síknyomatot (esetleg pld. egy fölhúzott fényképet) oly módon helyezünk el, hogy a domború minta pont­jait a sík nyomat megfelelő pontjai ponto­san födjék, azután erre a síknyomatra a domború minta készítésére használt első nyomatból megmaradt, kivágásos karton­lapot helyezzük el, úgy hogy annak pontjai a domború nyomattá alakítandó síknyomat 1 pontjait pontosan fedjék, a többi kivágásos j kartonlapot pedig pontosan a megfelelő helyzetben és ugyanabban a sorrendben

Next

/
Thumbnails
Contents