23896. lajstromszámú szabadalom • Eljárás domború nyomatok és képek előállítására

- i rendezzük el egymás fölött, mint a mely sorrendben a kivágott darabokat egymásra ragasztottuk, azután az így összeállított kar­tonokat szatináló (fényesítő) hengerek kö­zött vezetjük át. A hengerlésnél kifejtett nyomás követ­keztében a síknyomatokból kivágott dara­bokból előállitott domború minta a dom­ború nyomattá átalakítandó síknyomat hátsó oldalán benyomásokat létesít, ennek meg­felelően a síknyomat mellső oldalán kiemel­kedések keletkeznek, melyek az egymás fölött fekvő kivágásos kartonlapok kivá­gásai által képezett formaüregbe pontosan belefekszenek. Hogy a relieffé átalakítandó síknyomatot valamint az egyes kivágásokkal ellátott kartonlapokat könnyebben helyezhessük el oly helyzetben a kivágott darabok egymásra ragasztása által keletkezett domború min­tán, melyben a megfelelő pontjaik egymást födik, czélszerű az előbb említett karton­lapokat a domború minta alapzatát képező kéregpapirral akként összekötni, vagy evvel egy darabból készíteni, hogy azokat az alapzatra egymás után ráhajlíthassuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás domború nyomatok és képek elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy több kartonpapirra ragasztott síknyomatból a nyomatnak vagy képnek fokozatosan erő­sebben kiemelkedő részleteit egymás után kivágjuk és egy közös alapzaton megfele­lően egymásra ragasztjuk, azután egy másik domború nyomattá átalakítandó, ugyanolyan kartonra fölragasztott vagy nyomtatott síknyomatot oly módon helye­zünk el eme domború mintán, hogy pont­jai a minta megfelelő pontjait. födjék, erre a síknyomatra a minta előállítására szolgáló részletek kivágása után hátra maradt kivágásos kartonlapokat ponto­san a megfelelő helyzetben rárakjuk és végül az egész csomót szatináló henge­rek között átvezetjük. • > PALLA8 RÉ8ZVÉNY TÁR8A8ÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents