23895. lajstromszámú szabadalom • Három dugattyús gázmótor

Megjelent Ií)02. évi április lió 7-én. MAGY. jggj KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23895 szám. V/d/3. OSZTÁLY. Háromdugattyús gázmotor. HOERBIGER JÁNOS ÉS ROGLER FRIGYES VILMOS SZERKESZTŐ MÉRNÖKÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát oly gázmotor j képezi, mely az eddig ismeretes szerkeze­tektől lényegileg abban különbözik, hogy két munkatérrel (égési térrel) bír, melyeket három dugattyú alkot, melyek közül az egyik, még pedig a középső dugattyú mind­két égési teret határolja és a másik két, egymással kényszermozgásúlag, mereven összekötött dugattyúval mindig ellenkező irányban mozgattatik. A két munkatér erőfejlesztése fölváltva történik, még pedig akként, hogy a forgat­tyútengely minden fordulata alatt a munka­terek mindegyikétől egy-egy impulzust nyer. A jelen találmány tárgyánál más ismeretes gázmotorokkal szemben aránylag kisebb hen­gerátmérővel és összsúlylyal nagyobb munka­képességét, lényegesen egyenletesebb járást, nagy viszonylagos dugattyúsebességet és végül igen jó hatásfokot erünk el. Föltüntetett és a következőkben részlete­sen leírandó foganatosítási alakjában a gép lényegileg két különböző bebocsátó kormány­műnek egészen sajátságos egyesítése által van jellemezve, mely két kormánymű mind­egyike mindkét munkatér számára közös. A két munkatér egyike mintegy ).v'/tatá­sát képezi a másiknak; az átmenet helyén a henger falában egy nyílás vagy nyílás­csoport van elrendezve, mely úgy a gáz­mint léghozzávezetéssel összeköttetésben áll és egy egyetlen kormányzó közeg által majd az egyikkel, majd a másikkal, majd mind­kettővel szemben elzáratik. Ebből egy lénye­ges további előny következik, mely abban áll, hogy a gépnek kettős hatású, két ütemű mótor gyanánt való foganatosításánál csak egy egyetlen bebocsátó közegre van szüksé­günk mindkét égési tér számára és hogy ezen közeg soha sincsen nagy feszültségű, tehát nagy hőmérsékletű égési termékeknek hatáskörében, a mi a hűtés és a tömítés szempontjából rendkívül nagy fontosság­gal bír. Az említett kétféle kormánymű közül a második arra szolgál, hogy az említett be­bocsátó nyílást vagy nyíláscsoportot föl­váltva majd az egyik, majd a másik munka­térrel hozzuk összeköttetésbe, illetőleg a munkaterek egyikét vagy másikát a bebo­csátó nyílással vagy nyíláscsoporttal szemben elzárjuk. Ez a kormánymű a jelen találmány szerint a középső dugattyú által képeztetik, mely — kivéve löketének azon részét, melyen a bebocsátó nyílást teljesen elzárja — min­dig olyan állásban van ezen nyíláshoz vagy

Next

/
Thumbnails
Contents