23894. lajstromszámú szabadalom • Láncöltést varró gép

Megjelent Ií)02. évi április lió 7-én. MAGY. ggj KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28894. szám. I/g. OSZTÁLY Láncz öltést varró gép. FÖRSTER KÁROLY KERÉKPÁRKERESKEDŐ GABLONZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 4-ike. A találmány tárgyát lánczöltést varró gép képezi, melynél a tű és a hurokfogó köz­vetlenül és kényszermozgásúan van egy­mással egy szögemelő útján összekötve. A hurokfogó a szögemelő segélyével ide­oda mozgattatott tolattyúrúd szabad végén van elrendezve; a tű legmagasabb, illető­leg legmélyebb állásánál a hurokfogó előre­illetőleg hátra van tolva. A csatolt rajzon egy ily varrógép egy kiviteli módozata vau föltüntetve és pedig gyermekgép alakjában; lehet azonban a berendezést épp oly czélszerű módon a nagy varrógépeken is alkalmazni. Az 1. ábra a varrógép oldalnézete. A '2a—5a, 2b—5b ábrák a tű és hurok­fogó állásait láttatják az öltésképződés kü­lönböző fázisaiban mindenkor elő- és oldal­nézetben. Az (a) alaplemezen a (b) kar van meg­erősítve, mely egyrészt a (d) kézikerék (c) csapját, másrészt az (f g li) háromkarú emelő (e) csapját viseli, mely emelőkarok közül a (h) kar a (d) kézikerék (i) exczen­ter hornyába fogódzva a kézikerék forgásá­nál mozgásnak indul. Ennek következtében az (f g) szögemelő is mozgásba jön és egy­részt (f) karjával a (k) tűt, másrészt pedig (g) karjával a (q) hurokfogóval ellátott (1) rudat eltolja. A (g) emelőkar az (m) rúd útján egyszersmind a szövet eltolót is működteti. A varrógép (n) lapján ismeretes módon az (o) öltéslyuk van elrendezve, mely alatt a (p) tartó a tűnek a tartótól elfordult ol­dalán a hurokképződést idézi elő oly czél­ból, hogy azt az (1) rúd szabad végén ülő (q) hurokfogó alkalmas időben megragad­hassa. A bizonyos rugalmassággal bíró (r) tartó az előbbi (p) tartóra ráfekszik és a későbbiekben leírt módon hozzájárul ahhoz, hogy a hurok a tű átvezetése czéljából nyitva tartassék. Az öltés a következő módon képződik. A 2 a—b ábrán látható állásból kiindulva, a hol a (k) tű legmélyebb, a hurokfogó pedig hátratolt állását foglalja el, a tű föl­emelkedésénél (3 a—b ábra) a fonálnak a szövetben történő súrlódása következtében egy hurok képződik, melybe a hurokfogó behatolhat oly czélból, hogy további beha­tolásnál ezt a hurkot tágítsa, mikor is a hurokfogó nyakán kiképezett (s) bevágás a fonalat a rugalmas (r) tartó mögé magával viszi; ennél az állásnál a tű legmagasabb, a hurokfogó pedig legmellsőbb állását fog­lalja el (4 a -b ábra). Ha már most a tű ismét lefelé mozog, akkor a rugalmas (r) tartó a burokfogó alatt lévő fonálrészt visz-

Next

/
Thumbnails
Contents