23893. lajstromszámú szabadalom • Dugattyútolattyús vezérmű

Megjeleni lí)OS. évi április hó 605-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28893. szám. V/e/l. OSZTÁLY Dugattyú-tolattyús vezérmű. FRIKART JÁNOS RUDOLF MÉRNÖK MÜNCHENBEN. Pótszabadalom a 21648 sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1901 február hó 28-ika. A 21648. sz. törzsszabadalomban leírt du­gattyútolattyús vezérműnél a két beömlő tolattyút vagy mind a négy dugattyús to­lattyút is kétszeresen vagy többszörösen nyitó hengeres dugattyús tolattyúval lehet helyettesíteni, a mint azt a következők­ben leírtuk és a csatolt rajzon megrajzol­tuk. Az (a) gőzhenger épen úgy, mint az a modern vezérműveknél szokásos, négy el­záró taggal van ellátva, még pedig a hen­ger fölső részén szerelt két (b b) beömlő tolattyúval és a henger alsó részén sze­relt két (c c) kiömlő tolattyúval. Ezek a tolattyúk, melyeknek alakja a rajzból tűnik ki, hengeres dugattyús to­lattyúk, melyek a henger végein elrende­zett, edzett aczélból készült (d e) perse­lyekben vannak vezetve, tengelyeik pedig tangencziálisak és a henger tengelyére me­rőlegesek. A (d e) perselyekben gyűrűalakú és át­hidalók által megszakított nyílások vannak elrendezve, melyek a tolattyúszekrények és a henger belseje között kapcsolatot lé­tesítenek, míg azokat a dugattyús-tolaty­tyúk le nem födik. Mindegyik perselynek annyi nyílása van, a hány dugattyús to­lattyú van a megfelelő tengelyre szerelve, de számuk kettőnél nem lehet kisebb, úgy hogy a tolattyúk tengelyirányú mozgásá­nál a perselyen alkalmazott és épen nyi­tott nyílások keresztmetszete megkétsze­reződik vagy megtöbbszöröződik. A tengelyük irányában ide-oda mozgó du­gattyús tolattyúknak mozgatása a henger tengelyével párhuzamosan elrendezett (f) vezértengely segítségével következőképen történik. A két (b b) beömlő tolattyúval fölsze­relt (m) tengely az (f) vezértengely felé eső oldalon egy tömítő szelenczén át jut a szabadba és mozgatására a (g) orsótartón elrendezett, a (h) exczenterről mozgatott és egy szabályozó befolyása alatt álló (i) kilincsmű szolgál. Az (m) orsó az (f) v.ezértengely túlsó ol­dalán is meg van hosszabbítva és egy rúgó hatása alatt áll, úgy hogy az orsó állan­dóan jobbra nyomatik, míg lökethosszának határolása czéljából végére egy (k) léghen­gerben mozgó (1) ütköző dugattyú van el­rendezve. Mikor az (a) gőzhengerben mozgó du­gattyú löketének mellső végpontjához kö­zeledik, a (h) bebocsátó exczenter és az (i) kilincsmű a tolattyútengelyt balra húzza, mikor is a két (b b) dugattyús tolattyú a

Next

/
Thumbnails
Contents