23834. lajstromszámú szabadalom • Gép vasúti talpfák vágására

Megjelent 190i. évi inárczins hó 28-án. I VATA I. SZABADALMI LEÍRÁS 28834. szám. VIJI/c. OSZTÁLY. Gép vasúti talpfák vágására. HEGE KONSTANTIN SÁNDOR GYÁROS SALEMBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 30-ika. A találmány tárgyát képező gépnél a fa­tömböt forgó kések által hozzuk a kivánt alakra; a gép egyszerű beállításával külön­böző keresztmetszetű talpfákat vághatunk. A csatolt rajzokon az 1. ábra a gép elölnézete, a 2. ábra ugyanannak végnézete, a 3. ábra pedig részben metszet az 1. ábrá­nak 3—3 vonala szerint, a 4. ábra a gép egyik részletének nagyobb léptékű nézete, az 5. ábra ennek módosítása, a 6. ábra négy oly különböző talpfa vég­nézetét láttatja, melyek a négy sablon­nak vagy formálónak felelnek meg, a 7. ábra a hátsó báb nagyobb léptékű né­zete, a 8. ábra ennek metszete, a 9. ábra végül az előbáb metszete. Az állvány az (a a) végtartókból és a (b b) hossztartókból áll, melyek közül az (a) vcctartókon a hajtókoronggal és a meg­felelően alakított késalakú fűrészsorozattal ellátott forgó (d) késtengely van ágyazva. Az állvány alsó részében az (e) forgásten­gely van ágyazva, melynek egyik végén az (f) előbáb van megerősítve, míg hátsó vége a (g) hátsó bábot hordja. A (g) bábot, melynek furata hasítva van, | csapszögek segélyével rögzítjük meg az (e) tengelyen. Egy az (e) tengelyen lévő ék a furatnak a hasítékkal szemben fekvő hor­nyába kapaszkodik. A horony valamivel szélesebb, mint az ék és ez utóbbinak külső része mindkét oldalán rézsútosan le van metszve (lásd a 8. ábrát). A (g) báb fu­ratain rézsútos irányban (i i) szorító csa­varok hatolnak át, melyek az ék rézsútos részeire támaszkodnak. Evvel a berende­zéssel a (g) hátsóbáb fölső végére szerelt (j) orsót pontosan az (f) előbáb fölső vé­gére szerelt (k) orsóval egy egyenesbe ál­líthatjuk be. A (k) orsón elrendezett (1) csavar a fatömb végébe kapaszkodik, úgy hogy utóbbi az orsóval együtt forgatható. A (j) orsó a hátsó báb végébe van becsa­varva és mellső végén az (m) részt hordja, mely az orsóban szabadon foroghat (lásd a 7. ábrát). Az (o p q és r) alakítók vagy sablonok a (k) orsóra vannak szerelve és a talpfáknak a 6. ábrán látható (w x y) illetve (z) keresztmetszet-alakot adják. A sablonokat külön darabokból vagy egy da­rabból is előállíthatjuk. A 4. ábra szerint a sablonok a (k) orsóra vannak ékelve. A sablonokkal együttműködő (s) korong egy a (d) késtengelyen lazán ülő és ennek hosz­szában eltolható (t) hüvelyen forog, úgy MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents