23834. lajstromszámú szabadalom • Gép vasúti talpfák vágására

— 2 — hogy az (s) korongot a sablonok egyike elé állíthatjuk. Az (s) korong könnyű és gyors beállítására az (u) rúd szolgál, mely belső végén a (t) hüvelyt egy villával fogja körül, külső végén pedig egy fo­gantyúval van ellátva. Az (u) rudat az áll- j ványon vagy a késtengely csapágyfödelén j vezetjük és abban a helyzetében, melyben az (s) korong a kivánt sablonnal szemben áll, a (v) peczek segélyével tartatik meg, melyet a rúd egyik furatán át az állvány vagy csapágyfödélen lévő furatba dugunk. Az 5. ábránál az (s) korongot (1 2) gyű­rűk rögzítik a (d) tengelyen úgy, hogy hosszában el nem tolódhatik, de atengely­lyel együtt foroghat. Az (o p q r) sab­lonok ék útján vannak a (k) orsóval ösz­szekötve, de ennek hosszában elcsúsztatha­tok, a mennyiben a sablonok agyán lévő horonyba a (3) rúd villaalakú vége kapasz­kodik, mely (3) rúd a (4) peczek segélyé­vel ugyanoly módon van összekötve az (f) báb fölső részével, mint az (u) rúd. Ennél az elrendezésnél a sablonokat állítjuk be a koronggal szemben, az előbbi berende­zésnél pedig a korongokat állítjuk be, mindkét esetben azonban a működési mód ugyanaz. Ezen berendezések bármelyikével elérhetjük azt, hogy a fatömbből a kivánt alakú talpfákat vágjuk, vagy hogy egy rosszul vágott talpfából kisebb kereszt­metszetűt vágjunk a nélkül, hogy a fa­tömb vagy a kés más utánállítást igé­nyelne, mint a melyet a fatömb és kés nagyobb közelsége szükségessé tesz. Tel­jesen közömbös, hogy azok az eszközök, me­lyekkel a sablonokat a koronggal szem­ben beállítjuk, tolórúdból, emelőből, vég­nélküli csavarból és csavarkerékből vagy más mechanizmusból állanak-e; ezek bárme­lyikét alkalmazhatjuk. A gép következőképen működik: Az (e) tengelyt forgásba hozzuk és a | bábok által hordott fatömböt a kések felé j lassan ide-oda mozgatjuk, még pedig (2. ; ábra) az (5) fogaskerék által, mely az (e) j tengelyre van ékelve és mellyel a (7) kézi kerékkel összekötött (6) fogaskerék kap- : csolódik. A (6) fogaskerék és a kézikerék lazán forognak a (8) tengelyen. A (7) ke­rék, a (6) fogaskerék és az (5) fogaskerék akként vannak méretezve, hogy a munkás a munkahelyzetbe hozott fatömböt szaba­don kezelheti. Az (e) tengelyen (3. ábra) (10) karok vannak elrendezve, melyek a fatömbbel czélszerűen pontosan szemben fekvő (9) ellensúlyokkal vannak ellátva, melyek a fatömböt kiegyensúlyozzák és így annak mozgatását megkönnyítik. A gép egyik végétől annak másik végéig érő (8) tengelyen a (11) korong és a (12) fogaskerék van megerősítve. Ezt a koron­got a (d) tengelyről szíj segélyével hajt­juk. A szíj rendes állapotában laza és csak akkor feszíttetik meg, ha az (e) tengelyt úgy forgatjuk, hogy a bábok a késekhez közelíttetnek, a mi a (8) tengelyen lengő (15) karon elrendezett (14) feszítő korong segélyével történik, mikor is a (15) kar a? (f) előbábbal *a (16) rúd útján van össze­kötve. Ha a (11) korongot forgatjuk, ak­kor a (k) orsó és az evvel összekapcsolt fatömb is forgásnak indul és pedig a (12) fogaskerék, a (18) fogaskerék, a (18) ke­réken lévő (19) fogaskerék és a (k) orsó végén elrendezett (20) fogaskerék útján. Az állványon megerősített (21) ernyő, mint az a rajzon látható, a kések fölé van bo­rítva. A (22) kések élei előtt (23) vája­tok vannak kiképezve, hogy a kések előtt forgácsok föl ne halmozódjanak. A kés fe­jén kiképezett széles fölfekvő fölületek vagy saruk a kések helyes működését biz­tosítják. A sablonok száma tetszőleges lehet. SZABADALMI IHÉNYEK. 1. Gép vasúti talpfák vágására, jellemezve egy forgó (d) tengelyen alkalmazott, a munkadarab egész hosszára egyenletesen ható (22) kések és a munkadarabot a késtengellyel párhuzamos helyzetben be­fogó, azt lassan forgató (f d) bábok ál­tal, melyek egyikének (k) tengelyére ékelt (o p q r) sablonjára egy a (d) késtengelyre lazán fölhúzott (s) korong fekszik, hogy a késtengely távolságát

Next

/
Thumbnails
Contents