23801. lajstromszámú szabadalom • Újítás dobozoknak papírral való bevonására szolgáló gépeken

Weír.ielent 1902. évi márcziiis hó 18-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 23801. szám. XUlld. OSZTÁLY­Újítások dobozoknak papírral való bevonására szolgáló gépeken. COX & COMPANY INCORPORATED CZÉG BOSTONBAN. Pótszabadalom a 21988. sz szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1901 szeptember hó 3-ika. A találmány tárgyát a 21988. sz. törzs­szabadalom 1. igénypontjában védett do­boztartón eszközölt újítások képezik, me­lyek abban állanak, hogy a doboztest tu­lajdonképeni tartójával egy másik tartó van összekötve, mely a burkoló csíknak a dobozra történő fölragasztása közben a do­boz fenekét vagy födelét képező korongot a doboztesthez szorítja. A csatolt rajzokon az 1. ábra az új doboztartóval fölszerelt do­bozburkoló gép oldalnézete, a 2. ábra a tartó oldalnézete, a 3. ábra ugyanannak elölnézete, a 4. ábra a gép egy részének izometrikus képe, mely azt mutatja, miként szoríttatik oda a doboz feneke a doboz testéhez a burkoló csík fölragasztása közben. A gép (a) állványán a doboztartót hordó (b) tengely van ágyazva. A doboztartó két főrészből áll és pedig egy, a forgatható (d) dobozalakkal ellátott és a (b) tenge­lyen lengő (c) emelőből és egy a (c) emelő vastagított agyán (f)-nél forgathatóan föl­szerelt (e) emelőből. A (c) és (e) emelők között egy (g) rúgó van elrendezve. Az(e) emelőre karimákkal ellátott forgatható (i) és (j) görgők vannak szerelve. Az (e) emelő mozgását egy az emelőn kiképezett (k) ütköző határolja. A berendezés következőképen működik: A munkás a (c) és (e) emelőket jobb ke­zével megemeli, a bal kézzel pedig a hen­geres (1) doboztestet a (d) formára he­lyezi és a doboz fenekét képező (m) ko­rongot ez utóbbira szorítja. A jobb kézbe­csukása által az (e) emelő a (g) rúgó fe­szültsége ellenében a (c) emelőn lévő (k) ütközőhöz szoríttatik, miáltal az (i) és (j) görgőket a doboz (m) fenekének szegélyé­hez hozzuk. A görgők karimái a burkoló csíknak a dobozra való fölragasztása köz­ben megakadályozzák azt, hogy az (m) fe­nék kifelé mozogjon. Az (i) és (j) görgők akként vannak az (e) emelőn elrendezve, hogy akkor, midőn az (e) emelő forgás­pontja körül ellendül, mindkét görgő egy­idejűleg jön az (m) fenék szegélyével érint­kezésbe, a mennyiben mindkét görgő oly körben fekszik, melynek középpontja a (b) dobozalak tengelyébe esik. Ez által a do­boz fenekén köröskörül egyforma széles­ségű karimát biztosítunk. Az (i) és (j) görgők az (m) fenék két í alátámasztási pontját képezik. A részek i most az 1. ábrán kihúzott vonalakkal jel-

Next

/
Thumbnails
Contents