23405. lajstromszámú szabadalom • Alapozási eljárás

Megjelent, 1902. évi január hó 27-én. MAGY. SZABADALMI Kfh. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 23405. szám. XV/e. OSZTÁLY. Alapozási eljárás. ZIELINSKI SZILÁRD OKL. MÉRNÖK, MŰEGYETEMI MAGÁNTANÁR ÉS BECK ALAJOS MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 8-ika. Zsilipek, hidfők, pillérek és általában ala­pozást igénylő építmények alapozásánál gyakran előfordul, hogy a munka- vagy alapgödörnek kellő mélységre való kiásását kavics, homok, futóhomok és általában laza altalaj tetemesen megnehezíti és költsé­gessé teszi, különösen az esetben, ha ezek vízzel vannak telítve, a mennyiben az ed­dig alkalmazottt szádfalak mellett nem csak a víznek, de a nevezett anyagoknak a mun­kagödörbe való behatolása ellen is folyto­nosan küzdeni kell s hogy e mellett a szi­vattyúzás mily nehézségekkel jár, azt min­den szakember ismeri. Azonban ezen ne­hézségek és költségek mellett még azt is figyelembe kell vennünk, hogy e módon az alapozást körülvevő altalaj meglazítta­tik, a mi az építmény szilárdságát és állé­konyságát hátrányosan befolyásolja. Ezen hátrányok kiküszöbölését czélozza e bejelentés tárgyát képező eljárás, mely lényegében véve abban áll, hogy a szád­falakat ilyen alapozási nehézségek fenfor­gása alkalmával vasgerendákból állítjuk elő oly módon, hogy illeszkedési helyeiken tö­mítést alkalmazunk, úgy hogy ez által tu­lajdonképpen egy szekrényszerű szádfalat kapunk, mely úgy a víznek, mint az alta­lajnak az alapgödörbe való behatolását tö­kéletesen megakadályozza. A mellékelt rajzokon az 1. ábra az eljárásnál alkalmazott vas­szádfal egy kiviteli alakjának részleges víz­szintes metszete, míg a 2. és 3. ábrák az eljáráshoz czélszerűen alkalmazható különösen alakvasak kereszt­metszeteit tüntetik föl. Mint az 1. ábrán látható, a találmány szerint mindenekelőtt kettős (T) vasakat, melyek a rajzon (a)-val vannak jelölve, szögecselés vagy más megfelelő módon egy­mással szilárdan összekapcsolunk, még pe­dig oly módon, hogy az egymáshoz kapcsolt tartók érintkezési felületei közé megfelelő anyagból álló (b) tömítést helyezünk. Min­den második pár összekapcsolt kettős (T) vasnak külső talpára, sülyesztett fejű (c) szögecsekkel vagy hasonlók segélyével, két­felől (d) alakvasakat erősítünk meg. melyek, mint az az 1. ábrán látható, leverés közben a szomszédos tartó-talpak vezetésére szol­gálnak. A (d) alakvasak között fönmaradó közt szintén (f) tömítéssel töltjük ki. A szekrényszerű szádfalak sarkainál, mint az 1. ábrán föl van tüntetve, külön alakított (g) lemezeket, illetve tartókat alkalmazunk,

Next

/
Thumbnails
Contents