23094. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló szelencze

Megjelent lüOl. évi cleczember lió 10-án. MAGY. ggjj Ki SZABADALMI jBg! HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 23094. szara. VII/g. OSZTÁLY. Kapcsoló szelencze. SIEMENS & HALSKE AKTIÉN GESE LLSCH A FT CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. Bejelentésének napja 1901 junius hó 3-ika. Elsőbbsége 1899 julius hó 12-től kezdődik Az eddig használt kapcsolúszelenczéknél a kapcsolótagok (kapcsolórugok, kapcsoló­tengely stb.) megerősítésére szolgáló csa­varok, peczkek és szögecsek vagy a szige­telő alaplemezbe (a kapcsoló talapzatba) vannak öntve vagy besajtolva, vagy pedig eme lemezen teljesen átmennek és hátul a lemezből kiállanak, vagy pedig a lemez megfelelő mélyedéseibe nyúlnak, mely mé­lyedéseket később kitapasztjuk. Eltekintve attól, hogy a szigetelő alap­lemezből kiálló fémes részek, melyek a kapcsoló mechanizmussal vezető összeköt­tetésben vannak, könnyen idéznek elő elektrolytos folyamatokat, az egyes kapcsoló mechanizmusok kiváltása sem végezhető az alaplemez leszerelése nélkül, ha eme részek a szigetelő alaplemezen átnyúlnak. A következőkben ismertetendő kapcsoló­szerkezetnél módunkban áll, hogy a már elhelyezett szigetelő (S) talapzaton (1. és 2. ábra) vagy az (S1 ) talapzaton (3. és 4. ábra) utólag, a szükségletnek megfele­lően helyezzük el az f2 f8 ) kontaktus­rugókat (5. ábra), illetőleg az (f1 ! fl 2 f1 ,) kontaktusrugókat (6. ábra), valamint hogy a szigetelőből készült (r) kapcsolócsillagon I (7. ábra) a szükségletnek megfelelően egy I (bi b2 bs ) fémbevonatsorozatot (8. ábra) vagy két ily sorozatot helyezzünk el tet­szőleges kombináczióban és hogy az esetleg megsérült részeket a helyszínén kiválthas­suk, anélkül, hogy az egész kapcsolót le kellene szerelni. Az (r) kapcsolócsillag kü­lönlegesen alakított, kiváltható (bj b2 b3 ) kapcsolócsillag bevonatai és a szigetelő (S) talapzat megfelelő (fx f2 f3 ), illetőleg í'\ fx 2 f1 ,) kapcsolórúgói a kapcsoló rendkívül sok­féle kiképezését engedik meg, így pl. ki­képezhető az egyszerű, két- vagy soksarkú ki- és átkapcsoló, időleges kikapcsolást elő­idéző átkapcsoló, vagy vasúti kocsik sötétre állító kapcsolója gyanánt, (mely utóbbi se­gélyével a lámpákat lánczolatosan vagy párhuzamosan kapcsolhatjuk) vagy bármely más kapcsoló gyanánt, mint az a 9. ábrán látható. A 9. ábra I. kapcsolási sémája egy két­sarkú kikapcsoló kapcsolási sémája. A csillag fémes bevonata, mint az a 8. ábrán (I)-nél látható, két külön (b1 b1 ) rész­ből áll, nevezetesen egy fölső- és egy alsó bevonatból, melynek két-két, a kontaktus­csillag fémmagasságára terjedő kontaktus-i oldalrésze van. Ez a két bevonat a kontaktuscsillagon

Next

/
Thumbnails
Contents