23094. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló szelencze

egymással szemben 90°-kal elforgatva van ábrázolva. A kontaktuscsillag négy oldalá­val szemben négy kontaktusrúgó vau elhe­lyezve, ezek közül két szemben fekvő az (5. ábrán az f3 , a 6. ábrán az f^) rúgó a fölső, a két másik (az 5. ábrán f3 , a 6. ábrán az f1 ,) szemben fekvő az alsó kontaktus­rúgó. Ha a csillag a 9. ábra I. sémáján látható helyzetben van, az (a) áramkör van kikap­csolva, ha a kapcsolócsillagot (az óramutató forgás érteiméhen) 90°-kal elforgatjuk, az (a) áramkör kétsarkúan be vau kapcsolva, minthogy a vastagabb vonalakkal jelzett fölső kontaktusfölületek az ugyancsak vas­tagabb vonalakkal jelzett két fölső kontak­tusrugóval és a vékonyabb vonalakkal jel­zett alsó kontaktusfölületek az ugyancsak vékonyabb vonalakkal jelzett alsó kontaktus­rugókkal érintkeznek. Ha a csillagot 90°-kal tovább forgatjuk, az (a) árakört ugyancsak kétsarkúan kikap­csoljuk. A 9. ábra II. kapcsolási sémája egy­sarkú kikapcsoló vagy átkapcsoló kapcso­lási sémája. A fémes csillagbevonat ebben az esetben, mint az a 8. ábrán II-nél látható, csak egy (b3 ) bevonatból áll, melynek két szemben fekvő kontaktusoldalrésze van, ezek az (fx vagy f\, 5. ábra) kettős kontaktusrugóknak megfelelően a kapcsolócsillag fölső és alsó részére nyúlnak. Ha a kapcsolót kikapcsoló gyanánt alkal­mazzuk, két szemben fekvő kettős kap­csolórúgóhoz vezeték nem csatlakozik, eb­ben az esetben ezek a rugók el is marad­hatnak. A 9. ábra III —VIII. kapcsolási sémája a kontaktusrugóknak (5. és 6. ábra) és a kap­csoló csillagbevonatnak (8. ábra) több más elrendezését mutatja be, az ily módon ki­képezett kapcsolóberendezés működése a mondottak alapján a 9. ábra III—VIII. kap­csolósémáiból minden további magyarázat nélkül világos. Az (fx f2 vagy f3 ) kontaktusrugókat (5. ábra) (m) fémkengyelek, melyek egyúttal az áram bevezetésére szolgáló drótokat befogó (n) csavarokkal is föl vannak szerelve, erősítik meg az (i) csavarok segélyével a különle­gesen alakított (S) alaplemezen, míg az (f1 ! f^ f1 3 ) kontaktusrugók (6. ábra), melyek ugyancsak a bevezetődrótok befogására szol­gáló (n) csavarokkal vannak fölszerelve, közvetlenül vannak a különlegesen alakított (S1 ) alaplemez (3. és 4. ábra) (at a3 a3 aj üregeibe becsiptetve. A 10. ábrán egy el­rendezés látható, melynél csak két (f) rúgó van alkalmazva. A szigetelőből készült (r) kapcsolócsillag (7. ábra) annak megfelelően, hogy a kap­csolónak mi a föladata, vagy egyszerű be­vonattal van ellátva, pl. a 8. ábra szerint a (b2 b3 b4 b5 b6 b7 ) bevonattal, vagy pedig kettős (bx b8 ) bevonattal, melyek az eddigi elrendezésektől eltérően, nem nyúlnak túl a kapcsolócsillagon, hanem ezt némileg fö­detlenül hagyják. Az (A) kapcsolótengely (7. ábra), mely az (r) kapcsolócsillagon át­megy, egyrészt a szigetelő (S) illetve (S1 ) talapzatban, másrészt a kapcsoló burkolatá­ban czentrikusan van vezetve és azt az ismert módon lehet a kapcsológomb. spirál­rúgó és mozgató segélyével működtetni. Ha a kapcsológombot megfelelően alakít­juk, a kapcsolót kulcsos- vagy húzókapcsoló gyanánt is kiképezhetjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kapcsolószelencze, az által jellemezve, hogy a kontaktusrészek a szigetelő ta­lapzat kiugró részeire vannak csíptetve vagy ezekbe becsiptetve, ennek követ­keztében a fölszerelt szigetelő talapzat leszerelése nélkül válthatók ki. 2. Kontaktusrészek az 1. alatt védett kap­csolószelencze talapzatához és kapcsoló­csillagához, az által jellemezve, hogy a fix és mozgatható kontaktusdarabok több egymás mellett fekvő egyenlő vagy kü­lönböző szélességű szakaszra vannak osztva, melyek lehetővé teszik, hogy a kapcsolószelenczét egy vagy többsarkos kapcsoló gyanánt különböző kombináczió­ban ha«ználhatjuk. (2 rajzlap melléklettel.) palla8 yészvénytarsasag nyomdája budaphttbn

Next

/
Thumbnails
Contents