22928. lajstromszámú szabadalom • Újítás sterilizálókészülékeken

2 -legyenek légmentesen elzárhatók és hogy belőlük a beléhelyezett tápszer könnyen és a nélkül legyen kivehető, hogy maradékok tapadva maradjanak bennük. A (11) edé­nyek széles (12) szegéllyel bírnak, a melyre egy boltozott, előreugró szegéllyel ellátott (13) födelet helyezünk. A két rész közé tömör zárás czéljából rugalmas (14) gyűrűt helyezünk. A (14) gyűrű a födél alól elő­álló, fogantyú gyanánt szolgáló szélesebb (15) résszel van ellátva, ós segélyével a sterilizáló edényt esetleg külön szerszám nélkül is ki lehet nyitni. Ha e fogantyút meghúzzuk, akkor e helyen a rugalmas gyűrű vékonyabbá válik és levegőt enged az edény belsejébe hatolni, a mi által a födél könnyebben lesz levehető. A (16) edény (lásd 1. ábrát) megmerevedő vagy összesülő ételek fölvételére szolgáló és le­felé szűkebb, úgy hogy tartalmának földa­rabolása nem szükséges, hanem az egy darabban az edény megfordítása által tá­volítható el. A (17) edény czélszerűen tej vagy gyermek tápszer fölvételére szolgál és fölfelé szűkül, továbbá biztos elzárás czéljából fölül széles karimával látható el. A szűkítés által azt érjük el, hogy tar­talmának egy része benne fönn nem akad, továbbá, hogy könnyebben lesz tisztítható. Hogy az ilyen edényt a sterilizáló után csecsemőpalaczk gyanánt is használhassuk, a palaczk nyílására illő, alul kiszélesbedő és erősen szűkített szegéllyel ellátott gummi (18) süveget helyezünk. Alakja által a szo­pósüveg jól hozzá simul az üveghez, szé­lesbített része pedig megakadályozza, hogy a gyermek elnjelje, továbbá könnyen ki­fordítható és jól kitisztítható. A csecsemő­üveget tartalmának lemérése, illetve az el­fogyasztott mennyiség nyilván tarthatása czéljából skálával láthatjuk el. Hogy az edényeket esetleg még a steri­lizálás után is rugalmasan zárva tarthas­suk, és a (7) rúgók nélkül is sterilizálhas­sunk a készülékben, a (4) és (5) ábrabeli berendezést alkalmazzuk, a melyek az edény szegélye alá és a födél fölé nyúlnak. A (4) ábra szerint a (19) kengyelhez a födélre ható két (20) rúgó lehet erősítve vagy (lásd 5. ábrát) egy elliptikus (21) rugót alkalma zunk, mely a födélre nyomást gyakorol. Az edényeket a sterilizálás után czélszerűen sodronyból vagy hasonlóból készült (22) alzatra helyezzük (lásd 7. ábrát). SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás sterilizáló készülékeken, mely áll a sterilizáló edényeknek rugalmasan való zárva tartására szolgáló berende­zésből, jellemezve azáltal, hogy a (7) rúgók egy vagy több, az (1) alaplemez függélyes (2) rúdján beállíthatóan alkal­mazott, két részből álló, illetve hasíték alakú (5) hézaggal ellátott (4) tányérok által tartatnak, a melyekből a rúgók kivehetők és tetszőleges helyre vissza­helyezhetők úgy, hogy több vagy keve­sebb, megfelelő (13) födéllel ellátott és (14) gummigyűrű által tömített, esetleg különböző magasságú illetve vastagságú sterilizáló edény, a mely az alaplemez tetszőleges helyén van, könnyen tart­ható rugalmasan elzárva. 2. Az 1. igénypont alatti sterilizáló készü­lékhez hengeres, lefelé szűkülő vagy fölfelé kúposán végződő nyakkal és szé­les, simára csiszolt, a (14) tömítőgyűrű közvetítésével a boltozott (13) födél föl­vételére szolgáló (12) szegéllyel ellátott sterilizáló edények. 3. A 2. igénypont alatti sterilizáló edények­nél szélesebb (15) résszel bíró (14) tömí­tőgyűrű, a mely szélesbített része fo­gantyú gyanánt szolgál és meghúzása által az edény könnyen kinyitható. 4. Az 1. igénypont alatti sterilizáló készü­léknél a sterilizáló edények leesését meggátló (8) gyűrű, mely az (1) alap­lemezen egy alkalmas elzáróberendezés által tartatik össze. 5. Az 1. igénypont alatti sterilizáló beren­dezésnél a (9) tartányon egy hőmérő fölvételére szolgáló (10) hüvely. 6. A 2. igénypont alatti sterilizáló edények nyílásánál egy szélesebb (12) szegély, azon czélból, hogy az edény a szegély alá nyúló (19) kengyel által sterilizálás után is elzárva tartassék.

Next

/
Thumbnails
Contents