22928. lajstromszámú szabadalom • Újítás sterilizálókészülékeken

Megjeleni 1901. évi november Iió 28-án. MAGY. SZABADALMI R.IR. HIVATAL szabadalmi lei ras 2292B. szám. 1 V/e. OSZTÁLY­Újítás sterilizáló készülékeken. J. WECK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÁNKTER HAFTUNG CZÉG OEFLINGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 12-ike. Jelen találmány tárgyát egy újítás ké­pezi tej, gyümölcs és egyéb tápszerek ste­rilizálására szolgáló készülékeken. A talál­mány tárgyát a mellékelt rajz tünteti föl, és pedig az 1. ábra a sterilizáló készülék függélyes keresztmetszetét; a 2. ábra a sterilizáló készülék vízszintes keresztmetszetét; a 3—5. ábrák sterilizáló edények; a 6. ábra a tömítőgyűrűt és a 7. ábra egy sterilizáló edényt ábrázol. A sterilizáló edényeket az (1) alaplemezre helyezzük, mely egy üreges vagy tömör (2) rúddal van ellátva. Ezen a rúdon egy, vagy ha különböző nagyságú edényeket akarunk elzárva tartani, több (3) hüvellyel ellátott (4) tányért alkalmazunk. E tányé­rok (5) hézaggal vannak ellátva, a melyet úgy képezhetünk, hogy két tárcsát oly mó­don kapcsolunk össze, hogy a kettő között egy keskeny, a hézagot alkotó ür marad meg. A rajzon föltüntetett kiviteli alaknál két (4) tányér van a (2) rúdon eltolhatóau és a (2) rúd (3) hüvelyének lyukain át ve­zetett (6) peczkek által rögzíthetően alkal­mazva. E szerkezet helyett azonban egy oly rugalmas, a (2) rúd mélyedéseibe bele­nyúló kilincset is alkalmazhatnánk, mely a tányérok letolását megengedi, de föltol­hatásukat mindaddig, míg kikapcsolva nin­csen a kilincs, megakadályozza. A (4) tá­nyér (5) hézaga a (7) rúgók egyik végének fölvételére szolgál éa azoknak tetszőleges irány szerint való elhelyezését engedi meg, i úgy hogy több vagy kevesebb, az (1) alap­lemezen tetszőlegesen elhelyezett edények födvetartására alkalmasak. A (2) rudat még megfelelő fogantyúval is elláthatjuk. Az (1) alaplemezen, a melyen az anyag kihaj­lítása által czélszerűen lábakat is képezhe­tünk, egy (8) gyűrű van alkalmazva, ez utóbbi egy megfelelő záró berendezés által összetartott ós az alaplemezhez szorított abroncsból áll, mely levehető, úgy hogy az edények az alaplemezen és rúgókkal ké­nyelmesen elhelyezhetők és csak ezután helyezzük el az edényeket védő gyűrűt. A (2) rudat az (1) lemezzel és az ezen lévő edényekkel együtt a (9) tartányba he­lyezzük. a melyben a sterilizálás megy végbe. A tartány hőmérő fölvételére szol­gáló (10) hüvellyel is el van látva, mely az oldalfalhoz vagy a tartány födeléhez le­het erősítve. A sterilizáló edények alakja különböző és olyan lehet, hogy könnyen

Next

/
Thumbnails
Contents