22910. lajstromszámú szabadalom • Javítás vasúti váltók vagy jelzőállító készülékeken

pofa (5. ábra). A (8) pofa a (3) sínnek füg- 1 gélyes vezetékeibe van ágyazva (1. ábra), j míg a (9) görgőt a (2j retesznek (6) kimet­szésében vezetjük. A (2) retesz mozgásánál a (7) rúd nyugalomban marad addig, míg a (9) görgő a (.6) bevágásnak a retesz hossz­irányával párhúzamos részében van, ellen­ben emelkedik vagy sülyed, ha a görgő a bevágás mellső vagy hátsó ferde részébe jut. A (7) rudat más emeltyűkhöz tartozó ha­sonló rudak által, a mint az ilyen készűlé- 1 kéknél eddig is szokásban volt, kapcsoljuk ! be és ki. A (2) retesznek egy lefelé nyúló (11) kar- j jához (2., 3. és 5. ábra) a (10) rúd van csuklósan kapcsolva, melyhez alúlról a két­két orsóval bíró (13 14) solenoidok (12) fegyverzete támaszkodik. A (15 15) lágy­vas magok a (12) fegyverzeten keresztül mennek a solenoidokba megfelelő hosszban belenyúlnak, úgy hogy ezek a fegyverzettel együtt a (2) retesszel párhúzamosan elren­dezett (13 14) solenoidok tengely irányában egy bizonyos hosszig eltolhatók. A (10) rúd alsó szélén (16 17) ferde bevágások vannak alkalmazva, melyekbe a (12) fegyverzet az adott pillanatban bele jut. A (10) rúd sza­bad vége egy fölfelé nyíló (18) kampóban végződik, mely utóbbi a (20) rúd (19) be­vágásába nyúlik és pedig addig, míg a (12) fegyverzet a (10) rúd alsó lapjához támasz­kodik, azonban a (18) kampó azonnal kilép a (19) bevágásból, mihelyt a fegyverzet a (16 17) kivágások valamelyikébe belép. A (20) rudat oldalt a (3) léczek (sinek), fö­lül a (21) görgők s alul a (3) léczek ke­rete vezetik, tehát a (20) rúdnak hossz­irányban való mozgása biztosítva van. Ezen rúd hossziránybani mozgását már most az által határoljuk, hogy a rajta lévő (22) bevágásban vezetjük keresztül a (3) lécze­ket összekötő merev (23) hidat. A (20) rúd külső végével az (1) kommutátor van csuk­lósan összekapcsolva és utóbbit így a (20) rúd által mozgatjuk. A (20) rúd által le­írt út rövidebb, mint a (6) kimetszés kö­zépső része, és pedig annyival rövidebb, a mennyivel a (19) kivágás szélesebb, mint a (18) kampó (2. ábra). A 3. ábrában a szerkezetnek normál ál­lása van föltüntetve. Ezen állás megváltoz­tatása czéljából a (2) reteszt ki kell húzni. Ez által a (9) görgő a (6) kimetszés ferde részén elmozog, a (7) rúd fölemelődik és ennek következtében a többi kereszteződő vágány összes megfelelő rúdjai rögzíttet­nek. Egyúttal a (10) csuklós rudak alsó fö­lülete a (12) fegyverzetre kerül s a (18) kampó a (19) bevágásba fekszik. A (2) retesznek további mozgatása által, míg a (9) görgő a (6) kimetszésnek vízszintes ré­szében mozog, a (20) rúd jön mozgásba, mi mellett a (10) rúd teljes alsó fölülete a fegyverzettel érintkezésben marad mind­addig, míg a (18) kampó a kivágás másik végébe jut s a (2) reteszt arretálja. Ezzel egyidejűleg a (20) rúd is megáll, mert a (22) bevágás széle a (23) hídhoz ér. A szerkezet ezen állásban megmarad mindad­dig, míg a váltót működtető mótor ál­tal gerjesztett áram a (14) solenoidot mű­ködésbe nem hozza s a fegyverzet a (10) rúd (17) bevágásába nern jut, mikor is a (10) rúd leesik s a (18) kampó a (19) be­vágásból kijön, úgy hogy most már a (2) retesz is tovább kihúzható. E közben a (9) görgő a hátsó ferde bevágásba jut, a (7) rúd emelkedik, és a többi rudak ismét sza­baddá lesznek. A (2) retesznek visszavezetésénél a nor­málállásba, az előbb említett jelenségek megfordított sorrendben ismétlődnek s a kikapcsolás az által jön létre, hogy most a (14) solenoid helyett a (13) solenoidjön működésbe. A 2. ábra a szerkezet állását mutatja, mikor a retesz közel van a nor­málálláshoz, vagyis, mikor a jelzésnek vagy szabaddá tételnek kell történnie. Ha a jelző áram bármilyen okból megtagadja a szolgálatot, úgy a retesz nem fejezhetné be útját s így a többi rudat sem tehetné szabaddá, ha azonban az őr a reteszt visz­szatolja, akkor a fegyverzet oly állásba juthat, hogy a (18) kampó a (19) bevá­gásból kilép, mire a retesz útját befejez­heti, még azon esetben is, ha a (14) sole­noidon keresztül nem megy áram. Ugyanaz történik a jelző áram megszakadásakor,

Next

/
Thumbnails
Contents