22910. lajstromszámú szabadalom • Javítás vasúti váltók vagy jelzőállító készülékeken

Megjelent 11)01. évi november hó 25-én. MAGY SZABADALMI KIll. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22910. szám. V/a OSZTÁLY. Javítás vasúti váltó- vagy jelzőállító készülékeken. THE CONTINENTAL HALL SIGNAL COMPANY CZÉG BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901. évi január hó 15-ike. Jelen találmány tárgya vasúti czélokra szolgáló villamossággal működtetett jelző és váltó állító készülékre vonatkozik és fő­czélja a váltó csúcs sín (nyelv) vagy a jelző mozgását megbízható és kétségbe vonhatat­lan módon jelezni, valamint a jelző, vagy a váltó csúcssín mozgatását közvetítő emel­tyű és a kereszteződő vágányok állító és jelző emeltyűinek kikapcsolását biztosan esz­közölni. A váltó csúcssín ezen kikapcsolása vagy kinyitása ázon áram által végeztetik, mely a dob (fegyverzet) forgása következ­tében a váltó csúcssín valamelyik végpont­jába való beállása s rögzítése után gerjesz­tetik ; a jelző kikapcsolását pedig azon áram végzi, mely a motor üres forgása következ­tében akkor keletkezik, midőn a jelző «tilos» állásba lép. A mennyiben ezen áramok igen rövid tar­tamuak, szükséges, hogy a szerkezet oly kivitelű legyen, hogy az áram által gerjesz­tett delejesség által mozgatott elem az őr által csak akkor legyen egy ellenemeltyű által visszaállítható, ha az áram hatása már beállott. Az 1. ábra nézetben mutatja az elzáró ruda­kat és emeltyű karokat, a 2. ábra egy függélyes keresztmetszetet, a 3. ábra egy hasonló metszete a szerkezet­nek annak normális állásában, a 4. ábra a 2. ábra egy metszete X—X vo­nalon keresztül a nyílirányában nézve, az 5. ábra a jelző szerkezetnek egy a 2. áb­rától eltérő keresztmetszetét tünteti föl. Az 1. ábrán a szokásos szerkezeti záró rudaknak s emeltyűknek egy sorozata van törve ábrázolva. Az (1) villamos kommutátor (2. és 3. ábra) két egysarkú (34) kontaktusból áll, a mely kontaktusok a kommutátor kétkarú emel­tyűje közvetítésével a kapcsolást fölváltva létesítik. Ezen (1) kommutátor közvetve a (2) retesszel áll kapcsolatban és ezzel hoz­zuk működésbe is. A (2) retesz egy (21) fogantyúval bír (2. és 3. ábra), a melynek segélyével a retszt mozgatjuk. A (2) retesz a (3) vezető sinek között vezettetik s a (3) sinekbe ágyazott (4) görgőkön nyugszik, míg az (5) keresztsinek a (2) retesznek fölfelé való kitérését akadályozzák meg, úgy hogy csak hosszirányban mozgatható. A (2) re­teszben egy (6) kimetszés van alkalmazva (2., 3. és 5. ábra), melynek középső része a retesz hosszirányával párhúzamosan fut; ezen középső részhez jobbról és balról a pár­húzamostól eltérő ferde részek csatlakoznak, melyek mindegyike ismét a retesz hosszirá­nyához párhúzamos rövidebb részben vég­ződik. A (7) kapcsoló rúdon, ezzel szilárdan összekötve van a (9) görgővel ellátott (8)

Next

/
Thumbnails
Contents