22819. lajstromszámú szabadalom • Eljárás czement makadam útak készítésére

•\lejí.jHenl 1901. évi november lió 9-én. MAGY. gj KIR. SZABADALMI M HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 22819. szám. Vlll/i. OSZTÁLY. Eljárás czementmakadam utak készítésére. EISENWERTHI SCHMOLL LAJOS MAGÁNZÓ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 19-ike. Új utak létesítésénél főleg arra kell töre­kednünk, hogy az úttest erős, szilárdan megkötött és vízhatlan legyen, úgy azon­ban, hogy úgy az al- mint fölépítmény a forgalomnak és fönforgó talajviszonyoknak megfelelő hord- és ellenálló képességgel bírjanak. A jelen találmány szerint előállított utak­nál az al- és fölépítmény czement és erős hengerlés alkalmazása folytán egységes tes­tet képeznek, úgyannyira, hogy még igen mozgó talaj mellett is igen szilárd úttestet eredményeznek. Eddig is alkalmaztak czementet utak épí­téséhez, azonban jelen újítás abban rejlik, hogy a czementet nem, mint eddig beton alakjában, hanem czeinent-makadam alak­jában alkalmazzuk. Az újítás lényeges mo­mentuma továbbá abban rejlik, hogy míg eddig a beton masszát nedvesen alkalmaz­ták, miáltal a szilárd úttest létesítéséhez olyannyira szükséges hengerlést a beton kötése előtt nem lehetett eszközölni, mivel ez a kötés lefolyására ártalmas befolyással volna, addig a találmánybeli eljárás szerint a czementét szárazon alkalmazzuk az úttest építésénél s a szilárdan összetartó anyag csupán az utólagos nedves hengerlés alkal­mával jön létre. Figyelemre méltó, hogy az eddigi módszerek szerint előállított utaknál az al- és fölépítmény egymástól teljesen el voltak különítve s különálló testeket ké­peztek. A jelen eljárás szerint új utak létesíté­sénél az alépítmény számára, ennek vastag­sága szerint lehetőleg kemény követ hasz­nálunk, melyet egyenletes magasságban körülbelül 2—3 cm. közökben szórunk a talajra s a közöket czement, homok és bányakavics száraz keverékével szorosan kitöltjük ugy, hogy ezen keverék egyrésze két egész háromszori száraz hengerlés után a fölszínen egyenletesen elosztottnak látszik. Ezen szárazon lehengerelt alépítményre töltjük föl a fölépítmény kavicsanyagát. A fölöntött kavics közeit czement és éles bánya, vagy folyam homok keverékével töltjük ki, miáltal úgymint az alépítmény­nél a fölszínen megfelelően kiegyenlített réteg van, melyre vagy könnyű homokréte­get, vagy kavicsot alkalmazunk födőréteg gyanánt. Az így előállított úttestet szárazon gyön­gén hengereljük, mire megöntözzük és erő­sen lehengereljük, úgy hogy elegendő meny­nyiségű víznek részleges hozzávezetésével a czement leköthet. Emellett tekintettel kell lennünk arra, hogy az öntözés és nehéz

Next

/
Thumbnails
Contents