22653. lajstromszámú szabadalom • Eljárás likőrök minőségének javítására

!>1 !<• iit Ií)01. évi október i»ó 21-én. MAGY. KIR SZABADALMI 111 V A T A L SZABADALMI LEI RAS 22(358. szám, IV/e. OSZTÁLY. Eljárás likőrök minőségének javítására. RILEY JOHN GHBISTOPHLB GYÁBOS CHICAGÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 14 ike. A jelen találmány eljárásra vonatkozik, melynek segélyével a likőrök minősége te­temesen megjavítható és lényegében azok­nak levegővel való kezelésében áll. A mint számtalan kísérlet által bebizo­nyult, e kezelésnél igen sok függ amaz időszakoktól, melyekben azt végezzük, to­vábbá kiviteléneK módjától, főkép pedig a kellő időtartamtól, mialatt a levegő be­vezetése végbemegy. Az alkalmazott készülék tetszőleges alakú lehet, esetleg olyan, a minő a mel­lékelt rajzon föl van tüntetve. A különböző magasságokban lévő (A B C) tartányokat fenyőfa-forgáccsal vagy le­morzsolt kukoricza-csutkával, szivaccsal stb.-vei, melyeket megelőzőleg szódaoldat­tal kezeltünk, hogy a bennük lévő tannint, kreozotot stb. egy szóval valamennyi festő alkatrészt eltávolítsunk— töltjük meg, úgy hogy azok a tartányok nagy részét kitölt­sék. Az első (A) tartányt ezután likőrrel meg­töltjük, úgy hogy a forgács teljesen át­ázzék és körülbelül két óra hosszáig rajta hagyjuk; ezután a likőrt a második (B) tartányba lebocsátjuk, melyben szintén két óra hosszáig hagyjuk. E közben a fafor­gács a likőrben lévő kozmás olaj tetemes részét abszorbeálja, és ezenkívül az előzők­ben ismertetett módon kezelt forgács fő­kép arra szolgál, hogy az aldehydek föl­szabaduljanak. A kezelés tehát nem csu­pán egyszerű szűrési eljárás. A mint a nem abszorbeált likőr az (A) tartányból lecsapoltatott, körülbelül két óra hosszáig alkalmas módon légáramot ve­zetünk a teleszívódott forgácson keresz­tül és az e közben képződő aldehyd-gőzö­ket egy (a) csövön át egy (D) kondenzá­czió-edénybe vezetjük és kondenzáljuk. A (B) tartányból a likőrt szintén két óra múlva a (C) tartányba bocsátjuk le, hol az a forgács által fölszívott mennyiség el­vesztése daczára még elegendő mennyiségű ahhoz, hogy az ezen tartányban lévő for­gácsot is jól átitassa; különben ennek biz­tos elérésére a tartányok fölülről lefelé fokozatosan csökkenő űrtartalmúak lehet­nek. A (B) tartányban lévő teleszívódott forgács azután szintén két óra hosszáig légáramnak lesz kitéve, míg a (C) tar­tányban lévő forgácsok bemártva marad­nak. A hosszabb időn át való beáztatás kö­vetkeztében a forgács a likőr tisztátlan­ságainak tetemes részét magába veszi, úgy hogy a lebocsátott likőr minősége megja-

Next

/
Thumbnails
Contents