22647. lajstromszámú szabadalom • Újítás villamos üveg és vízüveg elosztó kemenczéken

Megjelent 1901. évi október lió 21 -én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 22647. szám. XVII e. OSZTÁLY. Újítás villamos üveg és vízüvegolvasztó kemenczéken. L INDUSTRIE VERRIERE ET SES DÉRI VÉS (SOCIÉTÉ ANONYME) CZÉG BRUXELLESBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 22-ike. Jelen találmány tárgya újítás villamos üvegolvasztó kemenczéken, közönséges, va­lamint oldható üveg úgynevezett vízüveg (szénsavas nátron, szénsavas káli) számára, mely főleg az olvasztó tér lépcsős illetve hullámszerű alakjában, az olvasztó csator­nák csillagalakú elrendezésében áll, melyek egy lebocsátó nyílásban egyesülnek, továbbá abban, hogy a voltaívvel olvasztott anyag egy az olvasztó csatornák alatt elhelyezett tégelyben gyűjtetik és itt az olvasztott anyagba nyúló elektródák ellenállása által hevíttetik és finomíttatik. Mellékelt rajz a találmány tárgyának hosszmetszetét mutatja. A nyers anyagot (b) szállító csiga (c) nyílásokon át a lépcső-, illetve hullám­alakú keresztmetszetű (a) tűzhely fölé viszi, a hol a köröskörül elrendezett tet­szőleges (d és e) Jablochoff-gyertyaféle elektródák által előállított voltaív által megolvasztatik. Az (a) tűzhely négy (f) részből áll, melyek középen összeérve, csil­lagalakban vannak elhelyezve és kettős (g) üveglemezekkel eltakarva. Ez által (h) csa­tornák képeztetnek, melyeken a megol­vadt anyag a közös (j) nyíláson át (k) té­gelybe ömlik és itt összegyűl. Az (1) elek­tródák a tégelyben összegyűlt olvasztott anyagba nyúlnak és azt hevítik s finomít­ják. Az olvasztó, úgy mint a finomító elektródák váltakozó vagy többfázisú áram­mal táplálhatok. Ez az utóbbi finomítás il­letve hevítés csak finom minőségű üveg gyártásánál szükséges. Az így finomított anyag (m) nyílásokon át a tégely (n) ré­szébe jut, a melynek megtelte után (o) csatornákon átömlik (p) medenczébe. Innét az olvasztott anyag (q) nyílásokon át ki­szedhető vagy buktatás által kiönthető. A (h) csatornákban keletkező éghető gá­zok lefelé nem távozhatnak, minthogy a kiömlő nyílás az olvadt anyag által el van zárva. Ezért ezek a gázok az (a) tűzhely fölött elrendezett nyílásokon és (r) csöve­ken át (s) szájdarabba vezetnek, a hol a (t) csövön bevezetett levegővel keveredve (p) medencze alatt elégnek, miáltal a me­denczében összegyűlt anyag állandóan fo­lyékony állapotban tartatik. A nem ég­hető gázok (u) csatornákon elvezettetnek. Könnyebb szállíthatás czéljából az egész

Next

/
Thumbnails
Contents