22559. lajstromszámú szabadalom • Szinpad világítási berendezés indirekt fénnyel

Megjelent 255()j. évi október lió ti-én. MAGY. SZABADALMI lilli. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS íoöH. szam. IX/h. OSZTÁLY­Szinpadvilágítási berendezés indirekt fénnyel. FORTUNY MARIANO FESTŐ VELENCZÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 2-ika. Ezen találmány tárgya olyan szinpadvi­lágítási rendszer indirekt fénnyel, melynél a jelentékenyen drágább sárga izzófény he­lyett, ívfényt alkalmazunk, miáltal meg­lepő hatású szinegybeolvadásokat, vala­mint színárnyalatokat érhetünk el, melyek az eddigi egy-egy sor színes izzólámpa ál­tal előidézett és ez által igen korlátolt alapszínektől eltérnek. Nem javításról van tehát szó, hanem az eddigi szinpadvilágítás teljes reformjáról, melynél szinegybeolvadást és árnyalatokat előidézni nem lehetett. Pl. vörös izzólámpák alkalmazásánál, a lámpasorozat vörös színében árnyalatokat nem lehet előidézni. ívlámpa alkalmazásá­nál pedig szinegybeolvadást nem lehet lé­tesíteni azért, mert a szines transzparent­ernyőket vagy üvegeket egymásután tolják a fényforrás elé. Készítettek és alkalmaztak ugyan diop­trikus gömböket, hogy az ívfényt czélsze­rübben oszthassák el, mint a szokásos ho­mályos üveggömbökkel, azonban az előállí­tási költségek és a fénynek változó árnya­latokra való festésével együtt járó nehéz­ségek, azoknak színpadi czélokra való al­kalmazását lehetetlenné tették. A találmány tárgyát képező szinpadvilá­gítási rendszer segélyével ezen összes ne­hézségeket az által hárítjuk el, hogy a fe­hér, homályos, szines vagy gyöngített fényt egy többé-kevésbbé homályos, elsötétített vagy festett fölületről reflektáljuk. Mellékelt rajzon az 1. ábra a kivánt szinpadi hatás előidé­zésére szükséges berendezést mutatja, a 2. ábra a legöngyölíthető szines vagy sötét csíkokkal ellátott fölületet mutatja, a 3. ábra egy az uj világítási rendszerrel fölszerelt színpad hosszmetszete; a 4. ábra a színpad távlati nézete a né­zőkkel szemben fekvő oldalról tekintve, az 5. ábra egy a régi világítási berende­zéssel ellátott színpad hosszmetszete, a 6. ábra ennek távlati nézete (s) pontról tekintve, mi mellett (p) a fényforrásokat és (q) a reflektorokat jelöli. Ezen ábrákban (a) egy tetszőleges fény­forrás (fehér fény); (b) jelöli az (a)-ból kiinduló fénysugarakat, melyek (c)-nél sza­bálytalanul reflektáltatnak (diffúzió), (g) a parabolikus reflektor, mely a fénysuga­rakat fölfogja és azokat a (d e) fölület (i i) csíkjára vetíti, (d e) a homályos fölü­let (pl. festett vagy sötétítet ón, alumí­nium, papir, selyemszatin stb.), melyczél­szerűen az (a) fényforrásból jövő sugár-

Next

/
Thumbnails
Contents