22552. lajstromszámú szabadalom • Kapocs ruhadarabok bekacsolására

Megjelent 1901()j. évi október lió ti-én. MAGY. ggfe KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22552. szám. I/i. OSZTÁLY. Kapocs ruhadarabok bekapcsolására. WATSON ED WIN BURGES MAGÁNZÓ UPPER NORWOODBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 15-ike. A találmány tárgya egy kapocs, mely főleg, de nem kizárólag ruhanemüeknek oly módon történő bekapcsolására szolgál, hogy azok részei egymáson feküdjenek. A talál­mány czélja egy oly olcsó, egyszerű, csinos és megbizható kapocs létesítése, melynek segélyével a részek be- és kikapcsolását gyorsan lehet végezni, de mely önkényesen meg nem oldódik és mely a kapcsoló-hely­zetben az egymással összekötött darabokat simán és szorosan egymás fölött fekve tartja. A találmány szerint készült kapocs egy vékony nyelv vagy hasonló alakú fémdarab­ból áll. melynek egyik vége hegyes, haj­lékotiy, a fölső szövetdarabba vagy annak bélésébe beszúrandó és a másik oldalon lehajlítandó nyujtványokkal van ellátva. A nyelv másik vége lejtősen fölfelé görbül, hogy azt egy a másik szövetrészen meg­erősített, széles fülbe, hüvelybe vagy tokba be lehessen tolni, mint azt a következők­ben részletesebben ki fogjuk fejteni. A találmány tárgyát képező kapocs leg­főbb előnye az, hogy a nyelv egy vékony lemezből készül, azon a részén, hol a szö­veten meg van erősítve, elég széles és hogy a nyelv éle görbe vonal szerint van ala­kítva, úgy hogy a nyelvet a széles fülbe vagy hüvelybe még akkor is könnyen be lehet vezetni, mikor a fölfelé görbülő csúcsa a fül vagy hüvely egyik oldalfalához közel, vagyis nem a fül vagy hüvely közép­vonalába esik, mi a kapcsolást nagyon meg­könnyíti. Mikor a nyelv a hüvelybe vagy fülbe teljesen be van húzva, fölfelé görbí­tett csúcsával a ruhadarabnak ama részére, melyet a másikkal össze kell kapcsolni, tökéletesen ráfekszik és ehhez szorosan si­mul, úgy hogy a két rész között megbíz­ható kapcsolatot létesít, azonkívül, minthogy a nyelv a ruhadarabhoz is hozzá simul, a ruhadarab két része is szorosan és simán egymásra fekszik. Azonkívül a bekapcsolás közben a nyelvet, melyet a hüvelybe vagy fülbe be kell húzni, a szövettől, melyen az meg van erősítve, sokkal nagyobb mérték­ben távolíthatjuk, mint az eddigi kapcsok­nál, úgy hogy a bekapcsolás jóval kényel­mesebben végezhető, mint eddig. A találmány tárgyát képező kapocs a csatolt rajz 1. és 2. ábráján valamely ruha­darab két összekapcsolandó részén alkal­mazva metszetben van ábrázolva, neveze­tesen : az 1. ábrán a kapocs a kapcsolási hely­zetben, a 2. ábrán a bekapcsolás kezdetén elfog­lalt helyzetben látható,

Next

/
Thumbnails
Contents