22502. lajstromszámú szabadalom • Oldalról működtetett kettős kapcsoló berendezés vasúti járművek kapcsolására

Megjelent 1901. évi október hó 8-án. magy. ij^j Kia SZABADALMI jffií HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22502. szám. V/b. OSZTÁLY. Oldalról működtetett kettős kapcsolóberendezés vasúti járművek kapcsolására. SZÉKASI SACELLÁRY GYÖRGY FÖLDBIRTOKOS BUDAPESTEN ÉS OROSZ LAJOS MÁTYÁS VIZSGÁZOTT GÉPÉSZ ERZSÉBETFALVÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 15-ike A találmány tárgya egy központos, ket­tős kapcsoló berendezés vasúti járművek kapcsolására, mely berendezést a jármű ol­dalán alkalmazott szerkezet segélyével, a nélkül, hogy a két kapcsolandó jármű közé kellene lépni, lehet működtetni és mely annak következtében, hogy azt az eddig használt kapcsoló berendezésekkel ezek min­den módosítása és megváltoztatása nélkül lehet összekapcsolni, az átmeneti időszak alatt az úgynevezett amerikai kapcsolások­tól eltérően külön átmeneti kapcsolás alkal­mazását nem igényli. A csatolt rajzon ez a kapcsoló berende­zés az 1. és 2. ábrán bekapcsolt, de meg nem húzott állapotban látható, nevezetesen az 1. ábra a kapcsoló szerkezet függélyes metszete, a 2. ábra pedig annak fölülnézete, a 3. ábrán a kapcsoló berendezés bekap­csolt és meghúzott állapotban függélyes metszetben látható, a 4. ábrán a kapcsolás egyik fele szaba­don lefüggő állapotban, homloknézetben lát­ható és az 5. ábra ugyanebben a helyzetben a kap­csoló berendezés egy részletét mutatja be, a 6. ábra a kapcsoló berendezést függé­lyes metszetben abban a pillanatban ábrá­zolja, melyben a kikapcsolás megtörténik, egyben ama nevezetesebb állásokat is föl­tünteti, melyeket a kapcsoló szerkezet az alatt, míg az 1. ábrán látható helyzetből eme helyzetbe jut, elfoglal. A kapcsoló berendezés — mint általá­ban minden más kapcsoló berendezés — két egymással egyenlő kapcsolás-félből áll, melyek mindegyikének — mint az ismere­tes csavarorsós kapcsoló berendezések kap­csoló feleinek — két-két, a vízszintes (a) csap segélyével a (b) vonóhoroggal csuk­lósan összekötött és egymásban lengő (c) és (d) kengyele van (1. a 4. ábrát). A kí­vül alkalmazott hosszabb (d) kengyel csúcs­pontján egy függélyes síkban fekvő, hor­gonyalakú (e) kettős horogba megy át. A jármű homlokfalának alsó részén egy víz­szintes (f) tengely van ágyazva, melyet a jármű. mellett álló munkás a tengely vé­geire ékelt (g) forgattyú segélyével az egyik vagy másik értelemben forgathat (5.

Next

/
Thumbnails
Contents