22482. lajstromszámú szabadalom • Vegyes üzemű automobil

Megjelent 1901. évi október hó 8-án. MAGY. KIR, SZABADALMI jjHgB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22482. szám. XX/a/á. OSZTÁLY. Vegyes üzemű automobil. COMPAGNIE INTERNATIONALE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES CZÉG PARISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 12-ike. Jelen találmány tárgya vegyes üzemű automobil, melynek egy példaképem foga­natosítási alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve. 1. ábra a találmánybeli újításokkal el­látott kocsi oldalnézete vázlatosan föltün­tetve, 2. ábra a dynamógép áramkörébe ikta­tott rheostát sémája. 3. ábra a petroleummótor robbanó ke­verék táplálásának szabályozására szolgáló szerkezet sémája, 4. ábra az elektromagnetikus tengely­kapcsolás és ennek ellenállása részben met­szetben, részben pedig nézetben, 5. ábra a tengelykapcsolás rheostátja oldalnézetben. A találmány tárgyát képező szerkezetű gépkocsi a befutott út hossz-szelvényétől függetlenül állandó sebességgel jár. A kocsi vegyes üzemű, mivel benne egy tet­szőleges munkafejtő folyadékkal, pl. petró­leummal hajtott mótor egy dynamógéppel kapcsolva oly módon, hogy ez utóbbinak induktora az előbbinek lendítőkerekét he­lyettesíti. Azon czélból, hogy, mint föntebb emlí­tettük, a jármű sebessége az út hossz­szelvényétől függetlenül állandó marad­jon, a jármű a vázára a tetszőleges hajtó­közeggel, pl. petróleummal táplált (b) kéthengerű mótor van szerelve, melynek tengelyére a rendesen alkalmazott len­dítőkerék helyett a (c) dynamógép arma­túrája van ékelve. A petroleummótor a dynamóval előnyö­sen oly módon van egyesítve, hogy a mó­tor mechanizmusát burkoló aczél adynamó mágneses váza gyanánt szolgál, miáltal igen könnyű és tömör elrendezésre teszünk szert. A gépcsoport közös (d) tengelyéről, mely az alább részletezett elektromágneses ten­gelykapcsolással van ellátva, a mozgás a tetszőleges rendszerű (f) forgásirány és át­tevési viszony-változtató mechanizmus és (h) differencziálhajtómű által a (j) kere­kek (i) agyára vitetik át. Az egész közlő­mű tehát lánczok vagy hasonló hajlékony ! közegek mellőzésével van szerkesztve. A kocsi még csekély kapaczitású akku­mulátorbattériával, úgynevezett puffer-bat­tériával van ellátva, mely a kocsi alkal­mas részében, pl. a (k) ülés alatt van el­helyezve és mely oly módon van a dyna­móval összekötve, hogy a dynamó által

Next

/
Thumbnails
Contents