22415. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mozdonyok füstjének a vonat mögött való kibocsátására és a szikrázás elfojtására

Megjelent 1901. évi szeptember lió 25-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI Ilii HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22415. szára, v/b. OSZTÁLY. Berendezés mozdonyok füstjének a vonat mögött való kibocsátására és a szikrázás elfojtására. LAKOS LAJOS GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja lflOl április hó 17-ike. A mozdonyok kürtőjén kitóduló és a leg­több esetben a vonat egyik vagy másik ol­dala mentén visszafelé szálló füst az uta­sokra igen kellemetlen, a vasúti kocsik külső és belső részeit bekormozza és ezen kívül még tűzveszélyes is, mivel az általa tovaragadott szikrák még izzó állapotban hullanak a pályatest mentén lévő épüle­tekre illetőleg az ennek közelében fölhal­mozott anyagokra és terményekre. Az ezen hátrányok beszüntetésére eddig javaslatba hozott berendezések, melyek­nek segélyével a füstöt a mozdony kürtőjétől egy csővezetéken át a vonat utolsó kocsijáig akarták vezetni és ily mó­don a vonat mögött kibocsátani, nem vál­tak be. Az eddigi ily berendezések ugyanis, hatásukban, a mint azt a következőkben ki fogjuk fejteni, vagy tökéletlenek és meg­bízhatlanok voltak vagy pedig nem felel­tek meg a vasúti üzem egyéb követelmé­nyeinek. Ezen berendezések egyikénél, mely köny­nyebb megérthetés czéljából a mellékelt rajz 1. ábráján vázlatosan föl is van tün­tetve, minden kocsi tetején egy-egy (1) cső volt elrendezve, mely csövek a moz­donyra szerelt és a kürtő (2) csőtoldatával közlekedő hasonló elrendezésű (3) csővel conaxiálisak voltak és együttesen a füst­nek a vonat utolsó kocsijáig való vezeté­sére szolgáló csővezetéket képeztek. Ezen berendezésnek az volt a hibája, hogy a kocsiknak egymáshoz viszonyított szabad mozgását lehetővé teendő a szom­szédos csővégek között bizonyos közt kel­lett meghagyni, a minek az volt a követ­kezménye, hogy a füst, mely a küllevegő­ben csekélyebb ellenállásra talál, mint a csövekben és mely különben is fölfelé szálni iparkodik, a berajzolt nyilak irányában a szabadba tódult. Ezen berendezéssel tehát a kitűzött czélt nem lehetett elérni, a meny­nyiben a füstnek csak igen csekély része vezettetett a csöveken át a vonat végéig; ha pedig erős oldalszél találta a vonatot, akkor az a füstöt már az első kocsi csövé­nek végénél fújta ki a vezetékből. Ezen oknál fogva a 2. ábrában sémati­kusan föltüntetett berendezés hozatott javaslatba, melynél a szomszédos csővégek közötti megszakítás elkerülése czéljából, minden cső egyik végén egy leszerelhető, kúpos (4) toldat volt elrendezve, melybe az előző kocsi csövének vége akként nyúlt be, hogy a csövek egy folytonos vezetékké tevődtek össze. Ezen berendezésnél az előbb említett hátrány ugyan nem volt meg, de

Next

/
Thumbnails
Contents